A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.12/2016 г.), Община Ардино съобщава на засегнатото население, че: ОБЩИНА АРДИНО има следното Инвестиционно предложение за:
„Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Ардино“

За контакти
Име: Ресми Мехмед Мурад- Кмет на община Ардино
Тел.: 03651/ 42-38, тел./факс: 03651/45-68; e-mail: ardino@abv.bg
Адрес за кореспонденция: гр. Ардино 6750, обл.Кърджали, ул. „Бели брези” № 31
Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния сайт на Община Ардино (http://www.ardino.bg. Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение № 2 /до 12.08.2018г. вкл./ в Община Ардино, гр. Ардино 6750, ул.„Бели брези” № 31, и/или в РИОСВ- Смолян, ул. “Дичо Петров” № 16, тел.: 0301/ 60 114, ел. поща: riosv-smolyan@mbox.contact.bg.


Отдел Екология
Община Ардино Дата: 29.08.2018г.
ПРИЛОЖЕНИE:
Приложение


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/