A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

О Б Я В Л Е Н И ЕОбщина Ардино уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал.1 т.1 и т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти” са в размер на 465 куб.м.


ПРИЛОЖЕНИE:
ОБЯВЛЕНИЕ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/