A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

О Б Я В Л Е Н И ЕОтдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвена скица – проект за изменение и допълнение дворищна регулация с цел обединяване на поземлен имот №41 и поземлен имот №42 от квартал 18 по Кадастрален и регулационен план на с. Брезен, общ. Ардино, одобрен със Заповед №556 от 16.09.1983г.
С проекта се обособява нов поземлен имот № 65 от квартал 18. Площа на имота по геодезическо заснемане на инж. Борислав Митков Кузбов, е 1704,00 кв.м. ведно с построените сгради – двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 106,00 кв.м.; масивен гараж със застроена площ 25,00 кв.м. образуван от поземлен имот № 41 и поземлен имот №42.
По разписен лист поземлен имот №41 е записан на наследниците на Кольо Колев Ангелов и на наследниците на Севдалин Арсов Ангелов, поземлен имот №42 е записан на наследниците на Димо Христов Христов.
Граници на поземлен имот №65 от квартал 18: изток – поземлен имот № 44 от кв.18 на наследниците на Цвета Стоянова Маринова; запад – поземлен имот №40 от кв.18 на наследниците на Минчо Митев Христов; север – път на Община Ардино и поземлен имот № 43 от кв.18 на наследниците на Райко Иванов Йорданов; юг – граница на урбанизирана територия.
В разписния лист към действащия кадастрален и регулационен план на село Брезен, община Ардино, имот с кадастрален № 65 да се запише на наследниците на Димо Христов Христов.
Заинтересуваните лица могат да подадат писмени възражения, предложения и искания в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, до Община Ардино.
ОБЩИНА АРДИНО
Дата на обявяването 09.08.2018г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/