A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ



На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл. чл.14, ал.1 от ЗОС ,чл.21 и чл.97, ал.1 и ал.2 от Глава Шест на НРПУРОИ и в изпълнение на Решение №446от 17.10.2018 година и Решения №№457 и 458 от 05.11.2018 година на Общински съвет –Ардино и Заповед №802 от 29.10.2018 година и Заповеди № №866 и 867 от 06.11.2018 година на кмета на общината

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На 23.11.2018 година /петък/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация - Ардино, за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, за развиване на търговска дейност, находящи се на първи и втори етаж в сградата на Общинска автогара – Ардино и земи от Общински поземлен фонд на Община Ардино, както следва:
1. Търговски обект №7, предназначен за кафе, находящ се на втори етаж, с площ 50.35 кв.м., месечна наемна цена : 201.40 лв., без ДДС, за срок от /3/ три години.
2. Търговски обект №3, предназначен за развиване на търговска дейност, находящ се на първи етаж, с площ 38.79 кв.м., с, месечна наемна цена : 116.37лв., без ДДС, за срок от /3/ три години
3. Част от поземлен имот 77116.11.129, област Кърджали, община Ардино, с.Брезен, м.Мечит алтъ, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска, категория: 9, площ: 1700 кв.м., стар номер 000111, първоначална годишна наемна цена – 36.89 лв., за срок от /10/ десет години
4. Част от поземлен имот 77116.11.129, област Кърджали, община Ардино, с.Брезен, м.Мечит алтъ, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска, категория: 9, площ: 1800 кв.м., стар номер 000111, първоначална годишна наемна цена – 39.06 лв., за срок от /10/ десет години.


 Условия на търга : Депозит , начин на плащане, оглед на имотите, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до 16 часа на 22.11.2018 година в стая № 6 на Общинска администрация гр.Ардино срещу представена квитанция за платена такса.
 В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.


Тел.за доп.информация: 03651/40 40, вътр.33





РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино



ПРИЛОЖЕНИE:
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/