A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 30.08.2018 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” на Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион в гр.Ардино, община Ардино”.
2.Приемане на решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” на Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект „Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр.Ардино, община Ардино”.
3.Отпускане на безвъзмездна помощ от ПУДООС към Министерството на околната среда и водите за обект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и главен колектор на гр.Ардино”.
4.Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” в община Ардино, област Кърджали във връзка с реализирането на проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05М9ОР001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”.
5.Дофинансиране и утвърждаване на на поднормативни паралелки, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН за учебната 2018/2019 година в община Ардино.
6.Актуализиране на Списъка на „средищни училища” на територията на община Ардино за учебната 2018/2019 година.
7.Актуализиране на Списъка на защитени училища на територията на община Ардино за учебната 2018/2019 година.
8.Предложение за включване на детски градини в списъка на защитените детски градини на територията на община Ардино за учебната 2018/2019 година.
9.Включване в Списъка на средищните детски градини и училища на територията на община Ардино за учебната 2018/2019 година.
10.Удължаване срока на договор за наем на общински нежилищни помещения, частна общинска собственост.
11.Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на граждани с признато право на собственост.
12.Отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд на община Ардино.
13.Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост.
14.Одобряване на експертни оценки на имоти – частна общинска собственост.
15.Предложение на Временната комисия за предлагане на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – Кърджали.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/