A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиСъобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, от 08.08.2022 г. до 14.08.2022 г. в град Ардино за пореден път ще се проведат празници на културата "Дните на Адино 2022", Фестивал на чистите храни от Родопите, както и спортни съзтезания. В тази връзка предоставяме на вниманието Ви проект на програма за "Дните за Ардино 2022" за обсъждане. Предложения по програмата могат да бъдат представени в срок до 30.06.2022 с необходимата обосновка.

Обявления №236 и №237

№236 и №237 Община Ардино, съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед №276 от 18.05.2022 год. на Кмета на община Ардино за одобряване на проект за изменението на кадастралния план на село Долно Прахово, община Ардино, с ЕКАТТЕ 22784 и регистъра към него, като в действащия кадастрален план се отразят границите на новообразувания неурегулиран поземлен имот с кадастрален № 120,

Обява

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГР. АРДИНО

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Експерт“

Община Ардино със седалище и адрес: 6750 гр.Ардино, ул. „Бели брези” № 31, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № 300 / 30.05.2022 г. на Кмета на Община Ардино ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурс за длъжността „Началник на отдел” на отдел „Екология и опазване на околната среда“ към общинска администрация – Ардино

Община Ардино със седалище и адрес: 6750 гр.Ардино, ул. „Бели брези” № 31, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № 299 / 30.05.2022 г. на Кмета на Община Ардино ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Младши юрисконсулт“

О Б Я В Л Е Н И Е Община Ардино със седалище и адрес: 6750 гр.Ардино, ул. „Бели брези” № 31, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № 298 / 30.05.2022 г. на Кмета на Община Ардино ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител при следните условия:

Обява

Община Ардино, област Кърджали, съвместно със спортните клубове, Туристическо дружество „Белите брези“ – Ардино, Общински музей Ардино, МКБПММН, ЦПЛР (ОДК) – Ардино, Читалище „Родопска искра“ – Ардино, Ловно-рибарско сдружение „Бели брези“ - Ардино, О Р Г А Н И З И Р А Риболовен фест „Дяволския мост – 2022 г.“, който ще се проведе на 18.06.2022 год. (събота).

Обявление

№ 239 от 01.06.2022 год. Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител Хайрие Сали Юсеин, като наследник на Сали Салимов Махмудов за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план за регулация) и ПУР (план за улична регулация) на УПИ (парцел) ІV (четири) с кадастрален № 28 (двадесет и осем) и УПИ (парцел) V (пет) с кадастрален № 27 (двадесет и седем) от квартал 7 (седем) по действащия регулационен план на село Боровица, община Ардино, (записани на наследниците на Сали Салимов Махмудов).

Обявление: нов ПИ Ардино кв. Горичево 2022

Обявление № 235 / 01.06.2022 год

Обявление за ОУП за землище гр.Ардино и землище с.Стояново 2022

Обявление за ОУП за землище гр.Ардино и землище с.Стояново 2022

ОБЯВЛЕНИЕ № 225

Община Ардино, съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 292 от 25.05.2022 год. на Кмета на община Ардино за одобряване на проект изменението на кадастралния план на село Синчец и регистъра към него, като в действащия кадастрален план се отразят границите на новообразувания неурегулиран поземлен имот с кадастрален №1, находящ се в село Синчец, ЕКАТТЕ 66562, община Ардино.

Обява

Община Ардино, област Кърджали, набира кандидати за заемане на длъжността „Изпълнител-екскурзовод“. Минимални изисквания за заемане на длъжността: • Образование: Средно-специално; • Професионална област: Туризъм и реклама; • Допълнителна квалификация: Работа с компютър.

Заповеди

Възмездно и безсрочно право на строеж на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД КЕЦ Кърджали

Обявление за ОУП ПУП ПРЗ Севги Есадов Ардино 2022

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, за ПИ с ИД  №00607.12.464 землището на гр. Ардино, местност „Тозлук“, община Ардино с цел установяване на устройствена зона „Смф“ (смесени, жилищни и обществени нужди).

Обява

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.05.2022 г. /петък/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Обявление

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, за ПИ с ИД  №00607.13.1189 (местност Сулук Янъ),  ПИ с ИД  №00607.13.196 (местност Кечи Къзъ) и ПИ с ИД  №00607.13.188 (местност Данък Янъ), землището на гр. Ардино, община Ардино с цел установяване на устройствена зона „Овд“ (рекреационни дейности – вилно селище).

Обявление

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ОУПО-Ардино, землището на село Бял извор, община Ардино, с цел промяна на устройствената зона от „територия за ландшафтни мероприятия“ в устройствена зона „Пп“ (предимно производсвена дейност) за следните имоти:

Обявление

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, с цел отстраняване на техническа грешка за УПИ ІV-649 от квартал 26 с устройствена зона „Оо“ (обществено обслужване) по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Ардино, одобрен със Заповед № 229 от 14.05.2012 год., ПУП – ПЗ изменен и одобрен със Заповед № 213 от 17.03.2017 год.

Обявление за ОУП ПУП ПРЗ Герт груп Дядовци 2022

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, за ПИ с ИД №24788.12.440 землището на село Дядовци, местност „Кара бурун“, община Ардино с цел установяване на устройствена зона „Пп“ (предимно производсвена дейност).

Обявление за ОУП ПУП ПРЗ Гюнер Паша 2022

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ОУПО-Ардино, землището на село Бял извор местност „Мариска“, община Ардино, с цел промяна на устройствената зона от „Смф“ (Смесена многофункционална зона) в устройствена зона „Пп“ (предимно производсвена дейност) за следните имоти: ПИ с ИД №№ 07747.11.587, 07747.11.700, 07747.11.590, 07747.11.601, 07747.11.602, 07747.11.699, 07747.11.676.

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино.

Обявление

Обявление № 170 от 28.04.2022 г.

Решение

РЕШЕНИЕ за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж №08 от 20.04.2022 година

Проект на програма

Проект на Програма за управление на отпадъците (2022 - 2028 г.).

Покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 26.04.2022 г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

П О К А Н А

По проект REPLACE на Черноморски изследователски енергиен център, съвместно с община Ардино, е планирано безвъзмездно обследване на отоплението (и препоръки за нов топлоизточник) в жилищни сгради.

Обявления

Обявления 126 и 127

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Покана: Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 01.04.2022 г. /петък/ от 15.00 часа в  залата на Общинска администрация – Ардино, при следния проекто –        Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Обявления

Обявления: №113, 114, 115

Проект за изменение на наредба

Проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино.

ПОКАНА

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино – инж. Изет Изет Шабан КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ Да участват на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Ардино за 2022 година, което ще се проведе на 17.03.2022г. от 11 00 часа в залата на читалище „Родопска искра“ гр.Ардино.

Обявление

Обявление №3 от 02.03.2022 г.

Обявление

Обявление 98 от 01.03.2022г. ПУП ПРЗ кв. Къпина гр. Ардино

Уведомление

Уведомление

Обявления

Обявления с № 94,95,96 - Горичево и Искра

Съобщение

На вниманието на всички данъчно задължени лица

Обява-годишен доклад

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Ардино, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията

Обявление

№90 от 16.02.2022 г.

Обявление - Къпина

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.1 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект за ПУП (подробен устройствен план)

Проект за допълнение и изменение на наредба

Проект за допълнение и изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино

Обшински съвет Ардино - Покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 22.02.2022 г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –        Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Обява

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино – инж. Изет Изет Шабан КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ          На общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2022 година.

ПЛАН ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

ПЛАН за благоустрояване на централната градска част и пешеходната зона в центъра на гр. Ардино

Обявление

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация - Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвено геодезическо заснемане от “ГЕОСЪРВИС“ ЕООД, град Кърджали - неурегулиран поземлен имот - предназначен за детска площадка, с площ 343.00 кв.м. /триста четиридесет и три квадратни метра/, находящ се в град Ардино, кв. Горичево, общ.Ардино, обл.Кърджали.

Уведомление

АЙЛИН ЗЕКЕРИЕ СТОЙЧЕВА с постоянен адрес: гр. Ардино, ул. „София” № 10А, вх. „Б”, община Ардино, обл. Кърджали УВЕДОМЯВАМ

Справка

Справка за предоставени средства на превозвачи

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Обявление №20

Обявление №20

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/