A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиПроект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино

Обявления

Обявления №8 и №10

Проект за изменение на наредба

Проект за изменение на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища.

Проект за изменение на наредба

Проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК Публикувано на: Четвъртък, 06 ЯНУАРИ 2022г. Валидно до: Четвъртък, 21 ЯНУАРИ 2022г., 17:00 часа

Обявления: Кроячево

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявление №609

Обявление №609 от 17.12.2021 г.

Отмяна на частично бедствено положение

Отмяна на частично бедствено положение

Общински съвет Ардино: Покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 21.12.2021 г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Обявление

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

З А П О В Е Д № 965 от 12.12.2021 год. , гр. Ардино В следствие на обилни валежи и ураганния вятър в периода 9,10,11,.12. декември т. г. на територията на община Ардино, за провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи за възстановяване проходимостта на пътищата и инфраструктурата. Отнесен железобетонен въжен мост на р. Арда при с.Китница на територията на част от населените места в община Ардино и на основание чл.44,ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и чл.49, ал.1 във връзка с чл.65, ал.2, т.З от Закона за защита при бедствия.

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,             Във връзка с проведено обществено обсъждане на доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“ – находище „Китница“, в участъци „Чернигово“ и „Мировец“ в землището на с. Китница, с. Боровица, с. Търна, с. Дедино, с. Чернигово, с. Долно Прахово, община Ардино, област Кърджали“,

Уведомление

Във връзка с изпълнение на задълженията произтичащи от Закона за защита при бедствия, опазването здравето и живота на хората, имуществото и материалните ценности, с цел недопускане на произшествия и извършване на превантивна дейност от страна на физически, юридически и собственици на недвижими имоти, през есенно-зимния сезон 2021/2022година, са длъжни да изпълнят следното:

Обявление

Заповед и обявление

Обява

Община Ардино, област Кърджали, обявява конкурс за проектна идея за терена освободен от стария фонтан в централния парк на град Ардино до читалище „Родопска искра“. Участници в конкурса могат да бъдат ученици (от IV-ти до XII-ти клас) посещаващи училищата в община Ардино и Центъра за подкрепа за личностно развитие (ОДК).

Уведомление

Проект на План-сметка за 2022 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота...

Обява: Общински съвет-Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 24.11.2021 г. /сряда/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –        Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Заповед № 891

Заповед № 891 от 17.11.2021г.

Съобщение

С настоящето Ви информираме за възможността земеделските стопани да бъдат подпомогнати по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“.

ЗАПОВЕД

Заповед относно събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Община Ардино за 2022г.

Обявление - с. Дядовци

№ 508/27.10.2021 година

Проект за именение и допълнение на наредба

Проект за именение и допълнение на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Ардино

Съобщение

Във връзка с изработване на Кадастрална карта на град Ардино, документи за собственост могат да бъдат предоставени по електронен път на и-мейл: ardino@cadastre.bg

Общински съвет Ардино: Покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 20.10.2021 г. /сряда/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Обявления

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

График за анкета

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На 24.09.2021 г. (петък) от 15:00 часа в салона на Читалище „Родопска искра“ - гр. Ардино, ще се проведе Семинар – информационна среща на тема: „Реформата в Общата селскостопанска политика 2021-2027 г.“

Обявление: Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 28.09.2021 г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Дни на устойчивото отопление и строителство, 23 – 25 септември 2021 г., гр. Смолян

От 23-ти до 25-ти септември 2021 г. в гр. Смолян ще се проведат "Дни на устойчивото отопление и строителство“. Програмата на събитието включва открито изложение с информационни щандове и професионални обучения , насочени към общински администрации, инвеститори, енергийни агенции, собственици на сгради, домоуправители, проектанти и строителни специалисти.

СЪОБЩЕНИЕ

Стопанският факултет на СУ Св.“Климент Охридски“ обявява допълнителен прием до края на м. септември 2021 г. за МП „Икономика и управление на публични ресурси“!

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление

Oбява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Обявления

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявление

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявление

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявление и скица проект Дядовци

Обявление и скица проект Дядовци

Обявление

№ 311 от 29.07.2021 г.

Обявление

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Фестивала на чистите храни от Родопите - програма

на Фестивала на чистите храни от Родопите 20-22.08.2021г.

Фестивал на чистите храни от Родопите - културна програма

Културна програма на Фестивала на чистите храни от Родопите 20-22.08.2021г.

Русалско кани на събор-мевлид в неделя в местността „Яйля”

На 1 август в неделя в местността „Яйля” над ардинското село Русалско ще се проведе традиционният събор-мевлид. Организира се с подкрепата на местното кметство и джамийското настоятелство. Традицията е от началото на миналия век, съобщи кметът на Русалско Исмет Мустафа.

Обявление

Обявление и скица проект Жълтуша

Съобщение

Уважаеми съграждани, Община Ардино разработи концепция за развитие и благоустрояване на градската среда в град Ардино. В тази връзка призовавам всички жители на община Ардино да представят своите предложение и идеи относно концепцията.

Покана: Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 28.07.2021 г. /сряда/ от 10.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,             Понастоящем по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България се реализира проект за реконструкция на пътя с. Дядовци – „Дяволски мост“.

ЗАПОВЕД №574 от 14.07.2021 г.

Разрешавам на „Проглед" ООД, представлявана от Иван Георгиев, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики", №104 да организира на 16.07.2021 г. (петък) от 08.00 ч. до 16.00 ч. пред читалище „Родопска искра" в град Ардино скрининг за очни заболявания.

Общински съвет-Ардино

Общински съвет – Ардино открива процедура по предлагане и избор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Ардино.

Обявление

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/