A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Покана: Редовно заседание на Общински съвет – АрдиноНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 14.02.2024 г./сряда/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане бюджета на община Ардино за  2024 година.
 2. Представяне на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Ардино за мандат 2019 – 2023 година.
 3. Приемане на Програма за управление на община Ардино през мандат 2023 – 2027 година.
 4. Даване на съгласие за участие на Община Ардино в Пилотна схема за подкрепа на малки проекти в селектирани общини за насърчаване на развитието  и иновациите за постигане на добро демократично управление чрез подбор на проектни предложения.
 5. Изменение и допълнения на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино.
 6. Изменение и допълване на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища.
 7. Кандидатстване на община Ардино пред Фонд Социална закрила към МТСП с проект „Закупуване на нов пътнически автомобил за нуждите на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за непълнолетни лица с умствена изостаналост“ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в гр.Ардино, община Ардино.
 8. Приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2023 година на МБАЛ „Ардино“ ЕООД.
 9. Обсъждане и приемане на отчет за дейността  на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Ардино.
 10. Приемане на решение за изменение на акт за възлагане на услуга от общ икономически интерес.
 11. Приемане на стратегия за управление и разпореждане с имотите общинска собственост.
 12. Приемане на годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 13. Промяна в Общинската транспортна схема.
 14. Провеждане на процедура по Закона за обществени поръчки за възлагане на превоз по автобусна линия от утвърдената Общинска транспортна схема, квота на община Ардино.
 15. Откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ.
 16. Отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд през 2024 – 2025 година.
 17. Отдаване под наем на земеделски земи /мери, пасища и ливади/ от Общински поземлен фонд през 2024-25 стопанска година.
 18. Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение, част от имот частна общинска собственост.
 19. Отдаване под наем на общински нежилищни помещения, части от имот частна общинска собственост, находящи се на Общински пазар – Ардино.
 20. Отдаване под наем на общински нежилищни помещения, части от имот частна общинска собственост, находящи се на Общинска автогара – Ардино.
 21. Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на община Ардино и Разрешение за допускане изработване на проект за ПУП.
 22. Приемане на инвестиции извършени от оператора по В и К през 2021 г., 2022 г. и 2023 г. като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с „Асоциация по В и К“.
 23. Гласуване на решения по дневен ред на заседание на Общото събрание на съдружниците на В и К ООД гр.Кърджали, което ще се проведе на 27.02.2024 г. от 14.00 часа.
 24. Приемане на Програма и Календар за развитието на Физическото възпитание и спорта през 2024 година.
 25. Приемане на Общински план за младежта през 2024 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:         П           

                                   /С.Байрям/


ПРИЛОЖЕНИE:
ПОКАНА


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/