A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВАОбщина Ардино, област Кърджали, в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за реализиране на проект BG05SFPR002-2.003-0002-С01 „Бъдеще за децата на община Ардино, област Кърджали“ удължава срока за набиране на кандидати за работа по следните услуги:

 

1. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране на родителски умения,семейно консултиране,ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието,индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“. Необходим специалист:

  • Медицинска сестра

 

2. „Предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в домашна среда от 0 до 3 години (патронажна грижа)“. Необходим специалист:

  • Медицинска сестра

 

3. „Предоставяне на превантивни, подкрепящи интегрирани междусекторни услуги за деца и семейства (социални, здравни и образователни) в общността чрез Семеен център за деца от 0 до 3 години”. Необходим специалист:

  • Медицинска сестра

 

4. „Организиране на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията за деца и младежи до навършване на средното образование,но не повече от 20-годишна възраст,включително с увреждания и потребности от постоянни медицински грижи“. Необходим специалист:

  • Медицинска сестра

ВАЖНО:  Длъжността е за срок от две години.

 

          Заявления по образец за кандидатстване с изискващите се документи се подават в срок до 17.00 часа на 31.10.2023 г. в деловодството на общината.

 

          Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;

2. Копие от диплома за завършено образование, съответстваща на позицията за която се кандидатства;

3. Автобиография.

 

Подборът на кандидатите ще се извършва чрез конкурс по документи и събеседване по проблемите на Ранното детско развитие.

 

        Заинтересованите страни могат да получат допълнителна информация всеки ден от 08.00 до17.00 часа от г-н Бахар Реджебов.

 

 

НАСКО КИЧУКОВ

ВрИД Кмет на община Ардино

(Решение №648/25.09.2023 г.)

 

гр. Ардино

18.10.2023 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/