A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиСЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО НОТАРИУСИТЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №29

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА 15.01.2019 Г. ОТ 16 00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.АРДИНО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА АРДИНО.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ №CM-02-EO/2018 Г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ №28

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №27

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ардино.

ОБЯВЛЕНИЕ №26

ОБЯВЛЕНИЕ №26

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 28.11.2018 г.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 28.11.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №25

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ: БЕРК ГЮРСЕЛИВ КАСАБОВ

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ: ЗЕКЕРЯ ЕРКАН МЮМЮН

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ:КЕРЕМ НАДЖИ ХАСАН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВЕДОМЛЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ: ДЖАН ТУНДЖАЕВ МЮМЮНОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Проект на наредба с мотиви

Проект на наредба за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд.

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ от Бахар Сали

О Б Я В А

Общинска администрация-Ардино, конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърденrте Републиканска и Областна транспортни схеми, както следва:

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На 23.11.2018 година /петък/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация - Ардино, за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, за развиване на търговска дейност, находящи се на първи и втори етаж в сградата на Общинска автогара – Ардино и земи от Общински поземлен фонд на Община Ардино, както следва:

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №224

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Обществено обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците (2018-2020 г.)

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 221

Проект на програма

Проект на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Ардино за периода 2018 - 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 220

О Б Я В Л Е Н И Я

ОБЯВЛЕНИЯ №205, 206 и 212

О Б Я В Л Е Н И Е №24

О Б Я В Л Е Н И Е №24

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ №17 от 10.10.2018 год.

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ №23

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК

Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

О Б Я В Л Е Н И Е

Обявления: №21 и №22 от 27.09.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Обявление №20

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №191

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЯ 18 И 19

СПИСЪК

Списък на одобрените кандидати за включване в заетост по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално предприемачество” BG05M9OP001-2.010-0136-C01 за длъжността „Помощник, кухня”

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ардино уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал.1 т.1 и т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти” са в размер на 465 куб.м.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ! На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.12/2016 г.), Община Ардино съобщава на засегнатото население, че: ОБЩИНА АРДИНО има следното Инвестиционно предложение за: „Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Ардино“

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 172

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ БАХАР ИЗЕТ САЛИ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Проект на наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствени и свободно скитащи кучета на територията на Община Ардино

П О К А Н А

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Проект на Наредба за организацията и работата на обектите за търговия и услуги на територията на Община Ардино.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 15

О Б Я В Л Е Н И Е 16

О Б Я В Л Е Н И Е 16

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е №14

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвена скица – проект за изменение и допълнение дворищна регулация с цел обединяване на поземлен имот №41 и поземлен имот №42 от квартал 18 по Кадастрален и регулационен план на с. Брезен, общ. Ардино, одобрен със Заповед №556 от 16.09.1983г.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №146

Проект на наредба

Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/