A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиП О К А Н А

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Проект на Наредба за организацията и работата на обектите за търговия и услуги на територията на Община Ардино.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 15

О Б Я В Л Е Н И Е 16

О Б Я В Л Е Н И Е 16

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е №14

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвена скица – проект за изменение и допълнение дворищна регулация с цел обединяване на поземлен имот №41 и поземлен имот №42 от квартал 18 по Кадастрален и регулационен план на с. Брезен, общ. Ардино, одобрен със Заповед №556 от 16.09.1983г.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №146

Проект на наредба

Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.

Проект на Наредба

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ардино

РАЗРЕШЕНИЕ №483

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: „ ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК В УПИ VIII, кв.11 по плана на гр.Ардино, общ.Ардино.“.

ОБЯВА

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: „ Главен колектор и канализация на улици в гр.Ардино “

Обявление

Обявление №10 от 13.07.2018 г.

Обявление

Обявление №11 от 13.07.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ №9

ОБЯВА

ОБЯВИ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ

СЪОБЩЕНИЕ

П Р О Е К Т : „ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Проект

П Р О Е К Т : „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на община Ардино”

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ /РПИП/ ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД, ГР. КЪРДЖАЛИ“

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ардино уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал.1 т.1 и т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти” са в размер на 652 куб.м.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №8 от 25.06.2018

О Б Я В Л Е Н И Е №7

О Б Я В Л Е Н И Е №7

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА

Проект

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” В ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

О Б Я В А

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, набира кандидати за длъжността „Психолог” за предоставяне на услуги за следната дейност:

О Б Я В А

Община Ардино, област Кърджали, съвместно със спортните клубове, Туристическо дружество „Белите брези“ – Ардино, Общински музей Ардино, МКБПММН, ЦПЛР (ОДК) – Ардино, Читалище „Родопска искра“ – Ардино, Ловно-рибарско сдружение „Бели брези“ - Ардино, О Р Г А Н И З И Р А Риболовен фест „Дяволския мост – 2018 г.“

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №6 от 05.06.2018 г

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №5/28.05.2018 Г.

ОБЯВА

Обява за инвестиционно намарение за реализиране на обект

О Б Я В Л Е Н И Е

за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Кърджали

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ардино уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал.1 т.1 и т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти” са в размер на 438 куб.м.

СЪОБЩЕНИЕ

До притежателите на излезлите от употреба моторни превозни средства

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ №4

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВРЕНИЕ №82

П О К А Н А

ПОКАНА-ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА АРДИНО И КЛУБЪТ ЗА СПОРТ С УЧЕНИЦИ „АЛАДА“ ОРГАНИЗИРАТ КРОСОВО БЯГАНЕ

ОРГАНИЗИРАТ КРОСОВО БЯГАНЕ ОТ ДЯВОЛСКИЯ МОСТ ДО АРДИНО За класиралите се на първите три места и при мъжете и при жените са предвидени парични награди

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

П Р О Г Р А М А „Майски културни празници” в община Ардино /2018 г./

П Р О Г Р А М А „Майски културни празници” в община Ардино /2018 г./

О Б Я В А

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕТОВАРВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - С.СВЕТУЛКА, ОБЩ.АРДИНО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №56 от 12.04.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ №60 от 16.04.2018 год

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕНОПЕРАТОР ЕАД

ОБЯВА

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 001-2 ОПИК „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ Ардино - Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.018 МИГ Ардино – Джебел“„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 44/23.03.2018 год.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ за изменение на ПУП-ПЗ 2018 Любино

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ 48

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНО

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 28.03.2018 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/