A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

УВЕДОМЛЕНИЕНа основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Община Ардино уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 г.

В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Ардино предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2021 г. са предвидени средства в размер на 595 000 лв., съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Ардино до Общински съвет – Ардино: Одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2021 г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес: ardino@abv.bg в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 24.10.2020 г. /събота/ от 10 часа в салона на читалище „Родопска искра“ град Ардино.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Ардино на основание чл.66, ал.1 от АПК  и да бъде разгласено чрез поставяне на видни места – информационно табло на община Ардино, информационните табла на кметствата на населените места.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на общинска администрация – Ардино или от публикувания проект за решение.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Докладна записка - ТБО (152 КБ) - 23.09.2020 г.
План сметка ТБО - 2021 (16 КБ) - 23.09.2020 г.


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/