A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Обявление-общински съвет Ардино 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М:

 

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 17.02.2021 г. /сряда/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –       

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 1. Приемане на бюджета за 2021 година на община Ардино.
 2. Одобряване на промяна в структурата на Общинската администрация – Ардино и дейностите към нея.
 3. Определяне на нови размери на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на населени места на територията на община Ардино.
 4.  Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино, във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование.
 5. Актуализация на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
 6. Приемане на годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 7. Одобряване на експертна оценка за определяне на стойността на недвижим имот, изготвен от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
 8. Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост.
 9. Отдаване под наем на общинско нежилищно помещение, част от имот частна общинска собственост, находящ се на Общински пазар – Ардино.
 10. Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения.
 11. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд на община Ардино.
 12. Даване на предварително съгласие от Общински съвет – Ардино за промяна начина на трайно ползване на общински поземлени имоти в частта му за  поземлени имоти с идентификатори 00607.11.981, 00607.11.38, 00607.11.39 и 00607.11.40 по КККР на гр.Ардино, област Кърджали и поземлен имот 24788.12.5241 област Кърджали, община Ардино, с.Дядовци, м.Куля янъ, вид собственост общинска публична, вид територия земеделска, категория 9, НТП пасище, площ 3335 кв.м., стар номер 012524.
 13. Провеждане на процедура по Закона за обществени поръчки за възлагане на превоз на автобусни линии от Общинската транспортна схема на община Ардино.
 14. Приемане на Програма и Календар за развитието на Физическото възпитание и спорта през 2021 година.
 15. Приемане на становище за опрощаване на дължими публични задължения на Сабри Ахмед Хаджиали.
 16. Приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на МБАЛ „Ардино“ ЕООД гр.Ардино.
 17. Промяна в режима на собственост на общински недвижим имот от публична в частна собственост, находящ се в село Кроячево, община Ардино.
 18. Продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен ред.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………./С.Байрям/

 

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/