A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

УведомлениеНа основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет - Ардино уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на oбщина Ардино и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2021 г.

В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Ардино предоставя на населението услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и  по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Ардино.

Според действащата към момента правна уредба, количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, съгласно чл.67 от ЗМДТ. Когато обаче съществуват обективни обстоятелства, които възпрепятстват този принцип, Общинския съвет може да приеме други основи, на база на които да се определя размера на таксата.

Към настоящия момент не е налична обща база и методология за определяне размера на такса битови отпадъци въз основа на количеството им.

При действащата на територията на община Ардино система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно единствено и само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да бъде прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко домакинство. В този смисъл е чл.23, ал.1, т.2 от НОАМТЦУ, приета от Общински съвет – Ардино, която гласи, че: Основа за определяне на таксата за битови отпадъци за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или др. съоръжения е количеството на битовите отпадъци, събирани в стандартен съд, разположен в границите на имота, /кофа 110 л., кофа 120л., кофа 240л., съд „Бобър” 1100 л./ и при определената по реда на чл. 21, ал. 1 честота на извозване на съда за годината.

За определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци, задължените субекти подават „Заявление - декларация за определяне на такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на база количеството отпадъци” (Приложение № 1 към НОАМТЦУ). Със заявлението се посочва вида и броя съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци, както и базови параметри за недвижимия имот, съгласно чл.24, ал.1 от НОАМТЦУ.

Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за всеки отделен имот за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/, таксата се определя на база на данъчната оценка на имота, съгласно чл.23, ал.1, т.4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.

С оглед на цитираните разпоредби и определеният в тях приоритет при избора на начин за определяне на такса битови отпадъци Общинска администрация Ардино е разгледала възможността за определяне на таксата според количеството.

На територията на Община Ардино са разположени съдове за изхвърляне на битови отпадъци, които не могат да отчетат количеството отпадък от един ползвател.

На територията на община Ардино на общодостъпни места са поставени контейнери за колективно ползване, поради което не може да се установи конкретното количество на битовите отпадъци, отделено от всеки имот поотделно и въз основа на него да се плати такса. Това би било възможно, ако собственикът на имот посочи броя и вида на съдовете, които са му необходими и честотата на извозването, да осигури място за контейнерите на територията на имота си, а не на улицата. Към момента това е трудно практически и неизгодно икономически, т.е. е необходимо на всеки един потребител да бъде предоставен съд за събиране на отпадъци или на няколко потребители да се предостави един общ съд, като се извършва претегляне и записване на отпадъците.

Доставка на индивидуални съдове и реално измерване на количеството на битовите отпадъци за сградите в режим на етажна собственост е невъзможно без активното участие на управителите на етажната собственост. Следва да се има предвид, че в Закона за управление на етажната собственост освен първоначалната регистрация не са предвидени начини за последващо взаимодействие и контрол между Общинските администрации и управителите на етажната собственост с оглед установяване на реално живущите в сградата в режим на етажна собственост. Книгите на собствениците се поддържат от управителните съвети и същите не се представят в общинските администрации при промяна на броя на живущите, което от своя страна води до невъзможност за реално определяне броя на ползвателите на услугите по организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Следва да се има предвид и съществуването на още една пречка за въвеждане на този начин на определяне на такса битови отпадъци, каквато се явява необходимостта от проектиране и изграждане на помещения за разполагане на съдовете за събиране на битови отпадъци в сградите с режим на етажна собственост.

При така действащата на територията на Община Ардино система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци. Към настоящият момент за въвеждане на реално измерване на количеството е необходимо закупуване на техника, съдове и изграждане на обособени за събиране на отпадъци помещения, служители, които да контролират измерването и броя на ползвателите в сградите с режим на етажна собственост, както и внедряване на изцяло нова система за сметосъбиране и сметоизвозване.

Практиката показва, че съдовете в даден квартал или място се ползват от домакинствата от съседен такъв. При групово ползване на съдовете за смет освен домакинствата, същите се ползват и от офиси, магазини и др. нежилищни имоти.

 При това положение обективно е невъзможно да се определи обема на генерираните отпадъци от отделния ползвател, тъй като в община Ардино не е внедрена технология и методика за определяне на количеството на битовите отпадъци.

С приемането на настоящото Решение на Общински съвет Ардино се цели да се гарантира непрекъсваемост на предоставяната услуга, събираемостта на такса битови отпадъци, като се покрият реално извършените разходи по предоставените услуги сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване.

Таксата за битови отпадъци се определя при спазване на принципите на възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси, залегнали в чл.8, ал.1 от ЗМДТ.

С оглед на което Общинска администрация Ардино реално е изследвала възможността таксата за битови отпадъци да се определя при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

В тази връзка, при определяне на таксата за битови отпадъци, Общински съвет – Ардино следва да възприеме диференциран подход, изразяващ се в определяне на различни промили за населените места и различни промили за  жилищни и нежилищни имоти.

Този подход е обусловен от обективни обстоятелства. 

Съгласно заповед №РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството община Ардино се състои от град Ардино и 52 други населени места, като град Ардино е от III/трета/ категория, а всички други населени места са от V /пета/ до VIII /осма/ категория. Така по-ниската категория на населените места води до по-ниски данъчни основи, поради което, се генерират задължения за ТБО, несъответстващи на разходите, които се извършват за почистване. За по-справедливо формиране на задължения за ТБО, се предлага обособяване на отделни размери на таксата за град Ардино и за останалите населени места в общината. В тази връзка се диференцират размерите за землището на град Ардино и за землищата на останалите населени места на общината, в т.ч. поотделно за жилищните и нежилищните имоти.

Друга причина за диференциране размерите на таксата между жилищни и нежилищни имоти е тази, че проучванията сочат, че при нежилищните имоти се генерира по – голямо количество отпадък, поради това, че се използват за дейности, които генерират отпадъци, в по-големи количества от жилищните /магазини, складове, цехове и други/.

Освен това следва да се диференцират и нежилищните имоти на гражданите и на болницата и нежилищните имоти на предприятията и на общината. Това се налага предвид обстоятелството, че предимно при нежилищните имоти на предприятията се развива промишлена, производствена и друга търговска дейност, а при общинските административна и други спомагателни дейности, които водят до генериране на по – голямо количество отпадък, докато болницата генерира по малко количество отпадък.

След преминаване на училищата на делегирани бюджети и драстичното намаляване на броя на учениците в община Ардино, досешният начин на облагане на нежилищните имоти на училищата с ТБО противоречи на принципа, „замърсителят плаща“. Данъчните оценки на полупразните училища обуславят по-висок размер на ТБО, а в действителност се генерира много по-малко количество отпадък. Вследствие на това се налага таксата за тези имоти да се определя по друг начин, а именно според броя на учениците. Така определеният размер на таксата е по справедлив и е в пъти по-малък от нормалното облагане.

 

Размерът на отчисленията за тон депониран отпадък по чл.60 и чл.64 от ЗУО, респективно Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от Министъра на околната среда и водите са се увеличили от 45 лв/тон през 2018 г. до 82 лв/тон за 2021 г. Този значителен ръст на отчисленията е включен всяка година в план-сметките, но не е намерил отражение в промилите за ТБО.  Така например отчисленията за 2020 г. са с 28 000 лева повече спрямо 2019 г. и ще се увеличат с още толкова за  2021 г., спрямо 2020 г.

Целта е с приходите от такса битови отпадъци да се финансират разходите свързани със сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване.

На основание чл.21, ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 и чл.67 от ЗМДТ и чл.22 от Наредбата на Общинския съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино,  кметът на община Ардино е предложил на общинския съвет да приеме следното

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Одобрява план-сметката за необходимите приходи и разходи за услугите по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината за 2021 г., съгласно Приложение №1.

 

ІІ.  Определя такса за битови отпадъци, дължима през 2021 година, както следва:

    1. За недвижими имоти на територията на община Ардино по видове услуги.

 

ВИД УСЛУГА

Когато не може да се установи вида и броя използвани съдове - на база данъчна оценка на имотите

При подадена декларация по чл.24 от Наредбата на ОбС за вид и брой съдове за нежилищни имоти на предприятия и граждани

Жилищни имоти на всички в:

Нежилищни имоти на граждани и на болницата в:

Нежилищни имоти на предприятия и на общината в:

1 бр. кофа       120 л.        240 л.

1 бр. контейнер тип  "Бобър"

1 бр. контейнер          4 куб. м.

Общината

гр. Ардино

Общината

гр. Ардино

Общината

гр. Ардино

I - ва услуга Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоражения и инсталации за тяхното третиране

3,5           на 1000

1,5 на 1000

4,5 на 1000

2,5 на 1000

6,0 на 1000

6,0 на 1000

240 лв. /за 120 л./

360 лв./за 240 л./

600 лв.

1 200 лв.

II - ра услуга Третиране на ТБО в депа и други съоражения

1,5 на 1000

1,5 на 1000

2,0 на 1000

1,5 на 1000

1,5 на 1000

1,5 на 1000

1,5 на 1000 върху по-високата от данъчната оценка или отчетна стойност на имота

III - та услуга Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

4,0 на 1000

1,5 на 1000

4,5 на 1000

3,0 на 1000

5,5 на 1000

5,5 на 1000

5,5 на 1000 върху по-високата от данъчната оценка или отчетна стойност на имота

ОБЩО:

9,0 на 1000

4,5 на 1000

11,0 на 1000

7,0 на 1000

13,0 на 1000

13,0 на 1000

 

 

          1.2. За жилищни имоти на граждани и предприятия в населените места без организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци  се събира годишна такса за ТБО в размер, както следва:

            1.2.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – 0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

            1.2.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ – 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

            1.2.3. Такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване – 4,0 на хиляда от данъчната оценка на имота, а в гр. Ардино – 1,5 на хиляда.

            1.3. За нежилищни имоти на граждани и болницата в населените места без организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци се събира годишна такса за ТБО в размер, както следва:

            1.3.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

            1.3.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/– 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота, а в гр.Ардино 1,5 на хиляда.

            1.3.3. Такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване – 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, а в гр.Ардино – 3,0 на хиляда.

            1.4.  За нежилищни имоти на предприятия и на общината в населените места без организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци се събира годишна такса за ТБО в размер, както следва:

            1.4.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

            1.4.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/– 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, а тя е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение №2 от ЗМДТ.

            1.4.3. Такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване – 5,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, а тя е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение №2 от ЗМДТ.

            1.5. За нежилищните имоти на училищата в общината се събира годишна такса за ТБО в размер на 10 лв. годишно за брой ученик плюс персонал, разпределени както следва:

            1.5.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 5.00 лв.

            1.5.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/– 1.0 лв.

            1.5.3. Такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване – 4.00 лв.

 

 

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес: ardino@abv.bg в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението и чрез обществено обсъждане, което съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено на 24.12.2020 г. от 10 часа в залата читалище „Родопска искра“ град Ардино.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Ардино на основание чл.66, ал.1 от АПК  и да бъде разгласено чрез поставяне на видни места – информационно табло на Община Ардино, информационните табла на кметствата на населените места, както и да бъде разгласено чрез местно печатно издание.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Ардино, находяща се в град Ардино, ул. „Бели брези“ № 31 или от публикувания проект за решение.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
План-сметка ТБО 2021 ск
Докладна записка ТБО 2021 ск


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/