A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Общински съвет Ардино - покана 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М:

 

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 29.12.2020 г. /вторник/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –       

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Актуализация на бюджета на община Ардино за 2020г. и извършване на компенсирани промени между отделните обекти в Програмата за капиталови разходи за 2020 година.

2.Одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации –депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2021 г.

3.Обсъждане и  приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Ардино.

4.Удължаване на срока на договорите за отдаване под наем на терени за срок от една година, считано от 01.01.2021 г.

5.Удължаване на срока на договор за отдаване под наем на общинско нежилищно помещение.

6.Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд на Община Ардино.

7.Кандидатстване на община Ардино по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-6.002 „Патронажна грижа“.

8.Приемане на решение на Общински съвет – Ардино за разкриване и предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Ардино, считано от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

9.Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация – Ардино и дейностите към нея.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………./С.Байрям/

 

 

 

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/