A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Обявява търг с явно наддаване            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.98, ал.1, чл.99, ал.1 и ал.2 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с  общинско имущество в Община Ардино във връзка с чл.14,  ал.1  от Закона за общинската собственост и чл.21 от НРПУРОИ в Община Ардино,  в изпъл-нение  Решение №86  от 28.05.2020 год. на Общински съвет – Ардино и Заповед №18 от  13.01.2021 година на кмета на общината

 

Обявява търг с  явно наддаване

 

На   29.01.2021 година /петък/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация - Ардино, за отдаване под наем на  част  от имот, частна общинска собственост, както следва:

1.Общинско нежилищно помещение- търговски обект №7, находящ се на втори етаж в сградата на Общинска автогара-Ардино, кв.26 по ПУП на град Ардино, част от имот частна общинска собственост/Акт №1074 от 30.05.2012г./, с обща площ 129.10 кв.м. с предназнаячение: за развиване на търговска дейност, за срок  от 3 /три/ години, месечна наемна цена- 426.03 лв. без ДДС.

 

Тръжни условия:

 

  • Депозит, начин на плащане,оглед на имота, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до  16 часа на 28.01.2021 година в стая № 6  срещу представена квитанция за платена такса.
  • В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат  всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.

.

 

 

 

 

Инж. Изет Шабан

Кмет на община Ардино

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Обявя


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития