A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНОНа основание чл.23, ал.4, т.1 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М:

 

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 29.10.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –       

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2021 г.

2.Приемане на решения на Общински съвет – Ардино за кандидатстване на община Ардино по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и реализиране предоставянето социална услуга „Топъл обяд – Обществена трапезария“ като местна дейност съгласно Закона за социалните услуги.

3.Изменение и допълнение в структурата на Общинска администрация – Ардино и дейностите към нея.

4.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.

5.Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост.

6.Допълнение на Тарифата за определяне на наем към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ардино.

7.Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд на Община Ардино.

8.Актуализация на Общинския план за защита при бедствия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям

 

 

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/