A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общински съвет Ардино - поканаП О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 21.09.2020 г. /понеделник/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –    

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

            1.Бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

            2.Извършване на компенсирани промени между отделните обекти в Програмата за капиталови разходи за 2020 година.

            3.Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ „Земеделие“, обзпечаващ авансово плащане на ДДС по Договор № BG06RDNP001 – 7.002-0007-С01 от 08.05.2019 г. за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски“ – град Ардино, община Ардино“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

            4. Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ „Земеделие“, обзпечаващ авансово плащане  по Договор № BG06RDNP001 – 7.002-0007-С01 от 08.05.2019 г. за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски“ – град Ардино, община Ардино“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

            5.Организиране на допълнителни специализирани ученически автобусни линии.

            6.Разрешаване изразходване на средства по чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл.24, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за нуждите на община Ардино.

            7.Отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ след разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ през 2020/2021 стопанска година.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………./С.Байрям/‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/