A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиОБЯВЛЕНИЕ

Обявление за набиране на преброители на безстопанствени кучета

Обявление № 513

Обявление №5 13

Обявление № 28

обявление №28

ПРОЕКТ BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ ________________________________________

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията” Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“

УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

при радиактивно замърсяване в региона на Община Ардино, област Кърджали

Обявление

Обявление №492

Набиране на заявления-декларации за услугата "Топъл обяд"

Набиране на заявления-декларации за услугата "Топъл обяд"

Обявление

Обявление №472

Съобщение

ОТЛОЖЕНО ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ Поради невъзможност машините да се доставят навреме обявеното за 12.09.2022 г. (понеделник) от 09.30 ч. до 16.30 ч. във фоайето на читалище „Родопска искра“ демонстрационно гласуване със специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) ще се проведе на 19. 09.2022 г. (понеделник) от 09.30 ч. до 16.30 ч.

Покана: Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 14.09.2022 г. /сряда/ от 15.30 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Съобщение

На 12.09.2022 г. (понеделник) от 09.30 ч. до 16.30 ч. във фоайето на читалище „Родопска искра“ ще се проведе демонстрационно гласуване със специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ).

Обявления с № 453 и 455

Обявления с № 453 и 455

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ на ПИ 965 Ардино Айдън Илмаз Ферад 2022

О Б Я В Л Е Н И Е № 446 от 29.08.2022 год. Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвен проект с възложител Айдън Иляз Ферад за ПУП (подробен устройствен план) – ИПРЗ (изменение на план за регулация и застрояване) на ПИ (поземлен имот) с кадастрален № 965 (деветстотин шестдесет и пет) по действащия регулационен план на гр. Ардино, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 338 от 07.05.1984 год.

Обявление № 430

О Б Я В Л Е Н И Е № 430 от 23.08.2022 год. Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване) на УПИ (парцел) І (едно) с кадастрален № 37 (тридесет и седем) от квартал 8 (осем) по действащия регулационен план на село Млечино, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 501 от 15.11.1988 год.

Обявление

Обявление

Обявление 400

Община Ардино на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план за регулация) на УПИ (парцел) І (едно), УПИ (парцел) ІІ (две) с кадастрален № 275

Обявление

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план за регулация) на УПИ (парцел) І (едно), УПИ (парцел) ІІ (две) с кадастрален № 275 (двеста седемдесет и пет), УПИ (парцел) ХV (петнадесет) и УПИ (парцел) ХVІ (шестнадасет) всичките от квартал 60 (шестдесет) по действащия регулационен план на село Жълтуша, община Ардино, одобрен със Заповед № 2361 от 23.11.1971 година.

Организация на имунизационната кампания срещу Covid-19

Организация на имунизационната кампания срещу Covid-19

Заповед № 486

Заповед № 486

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино

Обявления № 382 и 383

Обявления № 382 и 383

Обявления

Обявления от 03.08.2022 г.

Обявление

Обявление № 304

Русалско кани на мевлид в неделя в местността „Яйля”

На 31 юли (неделя) в ардинското село Русалско ще се проведе мевлид за здраве и берекет. Религиозното мероприятие се провежда на поляните в местността „Яйля“, която се извисява на 1100 м. надморска височина. Традицията е от началото на миналия век, съобщи кметът на Русалско Исмет Мустафа. Молебен за здраве и берекет ще отслужат имами от района. Религиозният обред ще започне след 10:00 часа.

Общински съвет - Арино

На основание чл.25, ал.4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация СВИКВАМ: редовно заседание на Общински съвет — Ардино, Кърджалийска област на 28.07.2022 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто   ДНЕВЕН РЕД:

Обявление № 336

Община Ардино, съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 455 от 20.07.2022 год. на Кмета на община Ардино за одобряване на проект изменението на кадастралния план на село Млечино, махала „Ослец“ и регистъра към него, като в действащия кадастрален план се отразят границите на новообразувания неурегулиран поземлен имот с кадастрален №5, находящ се в село Млечино, махала „Ослец“, ЕКАТТЕ 48756, община Ардино.

Обявление 342

Община Ардино, съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 454 от 20.07.2022 год. на Кмета на община Ардино за одобряване на проект изменението на кадастралния план на село Стар читак и регистъра към него, като в действащия кадастрален план се отразят границите на новообразувания неурегулиран поземлен имот с кадастрален №2, находящ се в село Стар читак, ЕКАТТЕ 69122, община Ардино.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на община Ардино уведомява всички жители и гости на общината,желаещи да посетят „Дяволският мост" на река Арда и Тракийското светилище Орлови скали, че посещението на обектите е платено, както следва:

ОБЯВА

На основание чл.140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр.Ардино – Сезгин Байрям организира Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2021 година.

Обявление № 312

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация - Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвен проект за ПУП /подробен устройствен план/ - специализирана ел. схема за външно ел. захранване на УПИ VII-7, УПИ IX-7, УПИ XI-7 и УПИ ХП-7 по ПУП - ПРЗ на село Дядовци, община Ардино. Заинтересуваните лица могат да подадат писмени възражения, предложения и искания в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, до Община Ардино.

Обявление № 316

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация - Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвен проект за ПУП /подробен устройствен план/ - Парцеларен план на обект: „Външно електрозахранване на магазин с ресторант, находящ се в ПИ 07747.12.11, село Бял извор, община Ардино, област Кърджали, собственост на ЕТ „Бленд“ - Евгени Хаджиев“.

Обявление № 302

Община Ардино обявява, че е постъпило съобщение за публично обявяване от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740038/18.10.2016г. за ползване на повърхностен воден обект - река Крива река, поречие на река Арда,

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Обявление

Обявление №294

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител Динчер Ахмед Исмаил за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план за регулация) на поземлен имот с кадастрален № 106 (сто и шест) заемащ част от УПИ...

Обявление

Обявление № 276 Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация - Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвено геодезическо заснемане от “ГЕОСЪРВИС“ ЕООД, град Кърджали за отстраняване на непълноти /грешки/ за поземлен имот с планоснимачен №218 по плана на град Ардино,

Съобщение

Сто любители мотоциклетисти от страната и региона ще посетят Даволския мост на река Арда на 08.07.2022 г.             В тази връзка уведомяваме всички посетители (туристи), че на 08.07.2022 г. (петък) от 13:00 до 14:00 часа достъпът до Дяволския мост ще бъде ограничен. За целта движението на МПС ще бъде до паркинга, който отстои на 1,5 км от моста.

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Съобщение - втори етап от конкурс

Съобщение - втори етап от конкурс

Съобщение

Съобщение - трети етап от конкурс

Покана: Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Проект за изменение на наредба

Проект за изменения в Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища

Обявление

Обявление №266

Съобщение

Днес 20.06.2022 г. в изпълнение на заповеди № 298 от 30.05.2022 г. на кмета на община Ардино за провеждане на конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване“ на общинска администрация Ардино комисия, назначена със Заповед № 351 от 14.06.2022 г., проведе заседание, на което разгледа постъпилите заявления за участие в конкурсите за съответствие с определените със заповедта на кмета изисквания.

Решение

РЕШЕНИЕ № СМ-07-ЕО/2022Г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка па планове и програми На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.З от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка с чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4

Заповед за отмяна на частично бедствено положение

Отменям обявеното с моя заповед № 341 от 12.02.2022 г. „Частично бедствено положение" на територията на община Ардино за населените места село Латинка, село Любино, село Русалско, село Аврамово, село Песнопой и село Сполука, считано от 10.00 часа на 13.06.2022 г., поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му.

Обявление

Обявление №261 от 14.06.2022 г. Община Ардино, съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 345 от 13.06.2022 год. на Кмета на община Ардино за одобряване на проект изменението на кадастралния план на град Ардино, квартал „Искра“ и регистъра към него,

Заповед за обявяване на частично бедствено положение

Обявявам „ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ” на територията на следните населени места в община Ардино: с.Русалско, сЛюбено, с.Латинка, с.Аврамово, с.Песнопой и с.Сполука, до които достъпът е прекъснат поради високите нива на река Арда, в следствие на които е залят мостът до село Китница, който осигурява единствената двръзка с тях.

Обявление

С оглед предстоящото изтичане на мандата на 20.12.2022 година на действащите съдебни заседатели при Окръжен съд – Кърджали обуславящо необходимостта от избор и назначаване на съдебни заседатели при Окръжен съд – Кърджали за мандат 2022 – 2026 в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели и на основание чл.67б от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Ардино открива процедура за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане.

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, от 08.08.2022 г. до 14.08.2022 г. в град Ардино за пореден път ще се проведат празници на културата "Дните на Адино 2022", Фестивал на чистите храни от Родопите, както и спортни съзтезания. В тази връзка предоставяме на вниманието Ви проект на програма за "Дните за Ардино 2022" за обсъждане. Предложения по програмата могат да бъдат представени в срок до 30.06.2022 с необходимата обосновка.

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/