A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиО Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 41/21.03.2018 год.

П О К А Н А

ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МБАЛ "АРДИНО" ЕООД

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПОКАНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЧЪСЪТ НА ЗЕМЯТА 2018 Г

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №3 от 28.02.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №4 от 28.02.2018 г.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 26.02.2018 г.

НИМХ-БАН: Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие синоптичната обстановка в страната ще се усложни.

Заповед №97 от 16.02.2018 г.

Служител - Ардино за справки по чл.54, ал.1, т.2 от ЗОП

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ОБЯВА

Инвестиционно предложение за изграждане на Филиал за спешна медицинска помощ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ардино уведомява всички търговци , че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал. 1 т. 1 и т. 3 от „ Наредба та за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти ” са в размер на 256 куб.м.

П О К А Н А

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

СЪОБЩЕНИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - КЪРДЖАЛИ НАБИРА , Кандидати , отговарящи на изискванията за обучение в курсове за начална военна подготовка през 2018 г Условията , изискванията и реда за кандидатстване ще намерите във офисите за военен отчет на общините и във ВО – Кърджали. Телефони : 0361/65318 и 0361/62979

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНИ ЯВЛЕНИЯ

КАРТА НА ПРОГНОЗНИТЕ ОПАСНИ ЯВЛЕНИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЛАСТНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ - КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО РСБАП-АРДИНО, СПЕШНА ПОМОЩ, РУ на МВР-АРДИНО(КАТ), ВИК-АРДИНО И ЖИТЕЛИТЕ НА УЛИЦИ: "САМАРА", "ПЪРВИ МАЙ", "ОБОРИЩЕ" НА КВ. БОСТАНДЖИИТЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ №1 от 09.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

ПУП ПОДСТАНЦИЯ-АРДИНО

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ №3/09.01.2018

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино Ресми Мехмед Мурад КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ На общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2018 година.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

П О К А Н А

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНО

У В Е Д О М Л Е Н И Е ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от РЕФИЕ ХАЛИЛ ХЮСЕИН

ИСКАНЕ ОТ РЕФИЕ ХАЛИЛ ХЮСЕИН

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда

ПРОЕКТ

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 184 на Общински съвет-Ардино от 18.03.2005 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

МЕТЕО АЛАРМ – НИМХ

СЪОБЩЕНИЕ

МЕТЕО АЛАРМ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

Във връзка с постъпилите в НОЦ на ГДПБЗН-МВР прогнози за времето на 27.11.2017 г. се очакват обилни валежи от дъжд и сняг, като е обявен оранжев код за областите: София, София-Област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Враца и Монтана и жълт код за областите: Видин, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол и Сливен.

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Кърджали в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”

ПОКАНА

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Ардино - Джебел" има удоволствието да Ви покани на Информационна конференция «ВОМР - предизвикателства и възможности?» на 29 ноември 2017 г., от 11.00 ч. в гр. Ардино, в заседателната зала на общината.

ПОКАНА

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Ардино - Джебел" има удоволствието да Ви покани на Информационна конференция «ВОМР - предизвикателства и възможности?» на 30 ноември 2017 г., от 11.00 ч. в гр. Джебел, в заседателната зала на общината.

ПОКАНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА УСЛУГАТА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ №254/09.11.2017 г

ГРАФИК

График за датата и мястото на провеждане на информационни срещи, събития, семинари, обучения и други мероприятия през месеците ноември и декември 2017г. на СНЦ "МИГ Ардино - Джебел".

КАМПАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА

АСОЦИАЦИЯ “ЖЕНИ БЕЗ ОСТЕОПОРОЗА” Информационна кампания ЗАПАЗЕТЕ КОСТИТЕ СИ – ЗАЩИТЕТЕ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! Дата: 02 ноември 2017 г. (четвъртък) Място: Зала Общински съвет – гр. Ардино Час: от 10:00 до 12:00 часа

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КАРТА НА ПРОГНОЗИРАНИТЕ ОПАСНИ ЯВЛЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 25.10.2017 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

П О К А Н А

ОБЩИНА АРДИНО И ДЪРЖАВЕН АРХИВ - КЪРДЖАЛИ

МЕСЕЦ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА

Информационна кампания ЗАПАЗЕТЕ КОСТИТЕ СИ – ЗАЩИТЕТЕ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! Дата: 23 октомври 2017 г. (понеделник) Място: Зала Общински съвет – гр. Ардино Час: от 14:00 до 15:00 часа

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Уважаеми клиенти, С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти.

ПРОФИЛАКТИЧНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЕНИЯ

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти.

ПРОФИЛАКТИЧНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЕНИЯ

Уважаеми клиенти, С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти.

ОБЯВА

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”

О Б Я В А

за конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”

СТАНОВИЩЕ ОТ РИОСВ

Становището от РИОСВ - Смолян, във връзка с изготвянето на ОУП на община Ардино

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/