A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 16.07.2020 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ «Земеделие», обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Договор № BG06RDNP001-7.001-0084-С01 от 08.05.2019 г. за проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Ардино, община Ардино” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014 – 2020 г.
2. Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ «Земеделие», обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.001-0084-С01 от 08.05.2019 г. за проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Ардино, община Ардино” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014 – 2020 г.
3.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.
4.Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост.
5.Одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител определяне на процедура за продажба.
6.Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения, частна общинска собственост.
7.Отдаване под наем на общинско нежилищно помещение, част от имот частна общинска собственост, находящо се на територията на община Ардино.
8.Приемане на решения за изменение и допълнение на Решение № 37/10.02.2020 г. и Решение № 38/10.02.2020 г. на Общински съвет – Ардино за определяне на поземлен имот с идентификационен № 55124.21.608 с площ 43.343 дка, вид територия: горска, НТП – иглолистна гора, стар № 21608 необходими за разширение на гробищен парк в махала „Бойчева река” с.Падина, община Ардино с първостепенно общинско значение и включването му в годишната програма за управление и разпореждане, съгласно чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост.
9.Безвъзмездно прехвърляне право на собственост на държавен имот 80176.1.221, находящ се в с.Боровица, местността „Кабак баир”, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 97 464м2, стар номер 001221 и придобиване, съгласно чл.54, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост.
10.Изменение и допълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Ардино /2016-2020г./, Решение № 77 от 28.04.2020 г. на Общински съвет – Ардино за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги през 2021 година.
11.Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2019 година.
12.Приемане на решение за участие в търг за закупуване на кола за комунални услуги.
12.Информация от В и К – клон Ардино.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:С.Байрям‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/