A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общински съвет Ардино - поканаНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 08.09.2020 г. /вторник/ от 11.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто  –       

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Информация за текущото изпълнение бюджета на община Ардино и общинските сметки за средства от Европейския съюз към 30.06.2020 година.

2.Включване в Списъка на средищните детски градини на територията на община Ардино за учебната 2019/2020 година.

3.Актуализиране на Списъка на „средищни училища“ на територията на община Ардино за учебната 2020/2021 година.

4.Актуализиране на Списъка на „защитени училища“ на територията на община Ардино за учебната 2020/2021 година.

5.Дофинансиране и утвърждаване на поднормативни паралелки, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН за учебната 2020/2021 година в община Ардино.

6.Изменение и допълнение на решение на Общински съвет – Ардино за приемане на структурата на Общинска администрация – Ардино и дейностите към нея.

7.Приемане на решение за изменение и допълнение на Решение № 387 от 25.04.2018 година на общински съвет – Ардино за упълномощаване на кмета на община Ардино за преговори с Министерство на отбраната и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“ за подписване на ново споразумение за приемане на ангажимент за извършване на строителни дейности за премахване на два броя сгради, намиращи се в гр.Ардино на ул.“Родопи $ 6 и № 8.

8.Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Брезен, община Ардино.

9.Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужена от „В и К“ ООД гр.Кърджали, на В и К активи и съоръжения – публична общинска собственост за стопанисване, поддържане, експлоатация, както и за предоставянето на В и К услуги на потребителите.

10.Одобряване на експертна оценка за определяне на стойността на недвижим имот, изготвен от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.

11.Удължаване срока на договор за наем на общинско нежилищно помещение.

12.Откриване на процедура за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от поземлени имоти земеделски територии, собственост на община Ардино.

13.Продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен ред.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………./С.Байрям‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/