A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

АНКЕТА
ДО
ЖИТЕЛИТЕ НА
ОБЩИНА АРДИНО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 


            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            В съотвествие с изискванията на Закона за регионалното развитие предстои изработването на План за интегрирано развитие на община Ардино за 7-годишен период.

            В тази връзка е създадена работна група, която ще организира изготвянето на плана.

            В плана за интегрирано развитие на община Ардино ще бъдат определени средносрочни цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с Интегрираната териториална система за развитие на региона и Общия устройствен план на община Ардино.

            Умоляваме Ви, в срок до 30 юли 2020 година, по електронен път или на хартиен носител да попълните анкетната карта и я ги върнете обратно в Общинска аднимистрация - Ардино.


инж. ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИЯ:
СЪОБЩЕНИЕ
АНКЕТНА КАРТА


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/