A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия (МСП), които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" са уредени условията и редът за временно подпомагане на земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия и групи и организации на производители, които са засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

В тази връзка публикуваме наредбата издадена от министъра на земеделието, храните и горите, която е обнародвана в държавен вестник    бр. 70 от 7 август 2020 година.

Общината изразява готовност за оказване на консултантска дейност при изготвяне на проектите за кандидатстване по Програмата.

 

 

С уважение,

инж. ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Съобщение
Наредба 2


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/