A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЕННИ ДЛЪЖНОСТИ

КОНКУРС ЗА ВОЕННИ ДРЪЖНОСТИ 101 АЛПИЙСКИ БАТАЛЬОН

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино.

О Б Я В Л Е Н И Е

Със заповед № ОХ-978/12.09.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 73 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в 101 алпийски полк - гарнизон Смолян

О Б Я В Л Е Н И Е №17

О Б Я В Л Е Н И Е №17/21.09.2017 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

О Б Я В Л Е Н И Я

ОБЯВЛЕНИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 199/05.09.2017 год.

П Р О Г Р А М А

П Р О Г Р А М А За организиране на Есенни културни празници “АРДИНО-2017” /14, 15, 16 и 17 Септември /

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- Ардино Уведомява работодателите от община Ардино, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. септември 2017г

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ардино уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал. 1 т. 1 и т. 3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти” са в размер на 574 куб.м.

О Б Я В Л Е Н И Е

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНКА СОБСТВЕНОСТ "

БОРОВИЦА КАНИ НА МЕВЛИД-СЪБОР

В събота и неделя в ардинското село Боровица ще се проведе мевлид -събор. Проявата се организира за втора поредна година с подкрепата на кметството и местното читалище „Климент Охридски”.

О Б Я В Л Е Н И Е

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНКА СОБСТВЕНОСТ "

ОРГАНИЗИРАТ ФУТБОЛЕН ТУРНИР НА МАЛКИ ВРАТИ В ЧУБРИКА

На 19 август (събота) в ардинското село Чубрика ще се проведе общоселски събор. Той се организира за седми пореден път.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

СЪОБЩЕНИЕ

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

СЪОБЩЕНИЕ

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

ПРОФ. ХЮСЕИН МЕВСИМ С ЧИТАТЕЛИ

ПРОФ. ХЮСЕИН МЕВСИМ С ЧИТАТЕЛИ На 15 Август 2017 г. /Вторник/, 10.45 ч. в Градската библиотека

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБИ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №173/09.08.2017 г.

О Б Я В А

О Б Я В А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АРДИНО

П О К А Н А

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 27.07.2017г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”), свиква Общо събрание на Сдружението на 29.08.2017г.(вторник) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” №31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния дневен ред:

РУСАЛСКО КАНИ НА СЪБОР-МЕВЛИД В „ЯЙЛЯ”

На 30 юли в неделя в местността „Яйля” над ардинското село Русалско ще се проведе традиционният събор-мевлид.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 26.07.2017 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината

СТРОЕТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИТО НА ПОЛСКИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ М-СТ ГЮНЕЙ АРДИНО

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИТО НА ПОЛСКИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ М-СТ ГЮНЕЙ АРДИНО

ИСКАНЕ

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗП БИРХАН БЕЙДЖАНОВ МЕХМЕДОВ

ИСКАНЕ

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

ИСКАНЕ

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 123/28.06.2017 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ КЪРДЖАЛИ-РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.06.2017 г. /вторник/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Обръщаме се към Вас с покана за участие в информационна срещаи съдействие за разпространението на информация и поканване на подходящи участници в предстоящата програма „Предприемачество: Възможностите на една ръка разстояние“.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №110/16.06.2017 г.

ЗАПОВЕД № 518

ЗАБРАНА ЗА КЪПАНЕ В НЕОХРАНЯЕМИ ВОДНИ ПЛОЩИ

П Р О Е К Т : „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище” в гр. Ардино, община Ардино”

П Р О Е К Т : „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище” в гр. Ардино, община Ардино” Договор № РД04-66 от 30.05.2017 г.

ПРОЕКТ!!!ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ!!!Предложение за именуване на улици в новосформираните квартали на град Ардино

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 97/31.05.2017 год.

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява,

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 98/31.05.2017 год.

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява,

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР3 НА УПИ Х

Проект на правилник

Проект на правилник за реда и организацията на работа на общинска автогара Ардино

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино

СЪОБЩЕНИЕ ОТ EVN

ПРЕСТРУКТИРИРАНЕ НА РАЙОНИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ

П Л А Н ЗА ПРОЯВИТЕ, ПОСВЕТЕНИ НА 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ /2017 Г./

П Л А Н за проявите, посветени на 24 МАЙ – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост /2017 г./

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Срокът за подаване на Заявления за участие в спортния маратон „Дяволския мост – Ардино“ се удължава до 11.05.2017 година.

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 25 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г.*

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 25 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г.

ИЗМЕНЕНИЕ В НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИ ТАКСИ- ТАКСА ДГ С МОТИВИ

Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 25 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г.

Проект за изменение в Наредбата за местни такси

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино.

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/