A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-РЕШЕНИЕ № 127 от 28.06.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-РЕШЕНИЕ № 127 от 28.06.2016 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация и обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" по проект BG05M9OP001-1.002-0062 "За младите хора на Община Ардино - нашето настояще и бъдеще" по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014¬2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд»

Проект BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „ Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”

В изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „ Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, община Ардино обявява прием на документи за предоставяне на услугата Рехабилитатор/кинезитерапевт по проекта .

П О К А Н А

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН КЪМ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО

СИНЧЕЦ КАНИ НА СЕЛИЩЕН СЪБОР

На 9 юли (събота) от 11 часа в ардинското село Синчец ще се проведе селищен събор с богата музикална програма.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АРДИНО

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АРДИНО

Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО

Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО

НАРЕДБА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - ПРОЕКТ

НАРЕДБА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - ПРОЕКТ

П О К А Н А

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР КЪМ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО

СПРАВКА за проектите на територията на община Ардино за периода 2011-2015 г.

СПРАВКА за проектите на територията на община Ардино за периода 2011-2015 г.

Решение

за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

СЪОБЩЕНИЕ

Спешно настаняване на дете по проект "Приеми ме 2015" в община Ардино

БРИФИНГ НА КМЕТА НА ОБЩИНА АРДИНО РЕСМИ МУРАД ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩОТО ЧЕСТВАНЕ НА МАЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ

На 17.05.2016г. (Вторник) от 13.00 часа в туристическата хижа в ТК “Белите брези“ кметът на община Ардино Ресми Мурад ще даде брифинг по повод предстоящото честване на Майските културни празници.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

О Б Я В А

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” за реализиране на проект BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” набира кандидати за предоставяне на следните социални услуги:

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН КЪМ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО

Наредба за пожарна и аварийна безопасност

Наредба за пожарна и аварийна безопасност

ПАДИНА КАНИ НА МЕВЛИД-КУРБАН В НЕДЕЛЯ

На 8 май (неделя) в ардинското село Падина ще се проведе традиционният пролетен мевлид-курбан за здраве и берекет. Проявата се организира с финансовата подкрепа на местните жители, джамийските настоятелства и кметството.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАМПАНИЯТА

Уважаеми дами и господа, във връзка с постъпили въпроси за получаването на ваучерите от кампанията "Великден за всеки", искаме да Ви информираме, че е предвидено ваучерите да се получават в клоновете на "Български пощи".

ОБЯВЛЕНИЕ №71/27.04.2016 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ №71/27.04.2016 Г.

Списък на лицата от община Ардино, които ще получат ваучери от националната кампания „Великден за всеки”

Списък на лицата от община Ардино, които ще получат ваучери от националната кампания „Великден за всеки”

П О К А Н А

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 22.04.2016г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино- Джебел”)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Наказателно постановление N:ЛД-40 от 19.02.2016 г.от РУ,,Златоград"е издадено на лицето Александър Руменов Мечтанов от с Падина,община Ардино за повредена лична карта.Наложено му е наказание ,,ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"

Проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания“, договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001.

Приключи подборът на потребители за социалната услуга "Личен асистент" и лицата предоставящи услугата по проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания“, договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001.

НАБИРАТ КАНДИДАТИ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА В БА

Със заповед на Министъра на отбраната на РБ започна подаването на документи за вакантни длъжности във Военномедицинска академия,Военновъздушните сили, Национална гвардейска част .

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

МЛЕЧИНО КАНИ НА СЪБОР НА 23 ЮЛИ

Тази година традиционния събор в ардинското село Млечино ще се проведе на 23 юли. Организатори са читалище „Любен Каравелов” и местното кметство.

ОИЦ-КЪРДЖАЛИ С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В АРДИНО

На 21.03.2016 г. (понеделник) от 10.00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира открита приемна с мобилен щанд в зоната на площада пред община Ардино.

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОМЕНИТЕ В МИГ

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОМЕНИТЕ В МИГ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 16.03.2016 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА ЗА СВОБОДНО ПАШУВАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА ЗА СВОБОДНО ПАШУВАНЕ

ОБЯВА

От днес стартира прием на заявления за ползване и предоставяне на социалната услуга "Личен асистент".

Заповед за одобряване на ПУП ПЗ на ПИ № 000686 с.Хромица

Заповед за одобряване на ПУП ПЗ на ПИ № 000686 с.Хромица

Заповед за одобряване на ПУП ПЗ на ПИ № 013674 с.Бял извор

Заповед за одобряване на ПУП ПЗ на ПИ № 013674 с.Бял извор

П О К А Н А

Общински детски комплекс град Ардино Има удоволствието да Ви покани на концертна програма на Детски танцови състави в град Ардино на 29 февруари (понеделник) от 17 часа в салона на читалище „Родопска искра’.

ОСИГУРЕНА Е ПРИЕМСТВЕНОСТТА В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПРИЕМНА ГРИЖА ЧРЕЗ ПРОЕКТА „ПРИЕМИ МЕ 2015“

Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“ към края на януари т.г. са 1 546, от които 1 524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на Националния екип за управление на проекта.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

Наредбата се приема от Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на редовно заседание, проведено на 18.12.2015 година, с Решение № 27, т.2 по Протокол № 3 от 18.12.2015 година.

Обявление за ПУП ПЗ на ПИ №013674 Бял Извор

Обявление за ПУП ПЗ на ПИ №013674 Бял Извор

Община Ардино продължава работата по предоставянето на социалната услуга

От началото на 2016 г. Община Ардино продължава работата по предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа" по нов проект "Приеми ме 2015 "

СЪОБЩЕНИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - КЪРДЖАЛИ НАБИРА , Кандидати , отговарящи на изискванията , за войнишки длъжности през 2016 г съгласно Заповед № ОX-2/05.01.2016 на МО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За приемане на заявления от кандидатите за медицински специалисти по Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата по ОВОС, в общинаска Администрация Ардино е постъпила подробна информация по приложение № 2 на Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за : „Добив на полиметални руди от проучвателна площ Млечино – находище Китница „от „ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ” АД.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУП - ПЗ ИМОТ №000686 с.Хромица 001

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУП - ПЗ ИМОТ №000686 с.Хромица 001

ПОКАНА

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино Ресми Мехмед Мурад КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ На общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2016 година.

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НОМЕРЕНИЕ ОТ ЕТ"АЛАДА-МОХАМЕД БАНАШЪК"

ПРОЕКТ " ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД "

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Ардино в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 г., ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Ардино

Проект!НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Проект! НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОКОЛНАТА СРЕДА И СОБСТВЕНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО Вносител: кмет на община Ардино

П Р О Г Р А М А на проявите за честване на Коледните и Новогодишни празници /2015 година/

I.КУЛТУРНИ ПРОЯВИ 1. Благотворителна Коледна инициатива на децата от Подготвителна група „Пчелички” с картички и сувенири. Орг.: ОДЗ „Слънце”, Ръководители: Николина Пенчева и Веска Стоянова Дата: Месец декември

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/