A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 10.04.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Кандидатстване на община Ардино с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.020 – „Грижи в дома на територията на МИГ Ардино – Джебел”.
2.Разрешаване изразходване на средства по чл.64, ал.1 от ЗУТ за инвестиции, определени в чл.24, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за нуждите на община Ардино.
3.Откривана на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост.
4.Отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд през 2019 – 2020 година.
5.Отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд на община Ардино.
6.Отдаване под наем на земеделски земи /мери, пасища и ливади/ от Общински поземлен фонд през 2019-20 стопанска година.
7.Отменяне на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем.
8.Утвърждаване по изключение до края на учебната 2018/2019 година на поднормативна изнесена филиална група, която е към ДГ „Мир” с.Бял Извор.
9.Приемане на решение за годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище през 2020 година.
10.Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2018 година.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.БайрямПРИЛОЖЕНИE:
ПОКАНА- PDF


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/