A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 31.05.2019 г. /петък/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Финансов отчет за дейността на МБАЛ „Ардино” ЕООД гр.Ардино за 2018 година.
2.Изменение и допълнение на Решение № 503/10.04.2019 г. на ОбС – Ардино, във връзка с кандидатстване на община Ардино с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.020 – „Грижи в дома на територията на МИГ Ардино – Джебел”.
3.Кандидатстване на община Ардино по мярка 001 – 1 ОПРЧР „Достъп до заетост и обучения” от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № ВG05М9ОР001-1.029 „Обучения и заетост на територията на МИГ „Ардино – Джебел”.
4.Утвърждаване структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена и транспортната схема за учебната 2019/2020 година в община Ардино.
5.Промяна в режима на собственост на общински недвижим имот от публична в частна собственост, намиращ се в с.Кроячево, общ.Ардино.`
6.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.
7.Отдаване под наем на общинско нежилищно помещение, част от имот частна общинска собственост, находящ се на общински пазар – Ардино.
8.Удължаване на срока на договор за отдаване под наем на терен за срок от една година, считано от 01.07.2019 г.
9.Възлагане на превози от утвърдената Областна транспортна схема по автобусна линия Кърджали – долно Прахово, квота на община Ардино.
10.Избиране на Временна комисия за процедура по предлагане и избор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Ардино.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/