A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ ДО РЕДЖЕБ ЮСЕИН МЕХМЕДДо
Реджеб Юсеин Мехмед
с. Домнище
ул. „9-ти Септември“№57
общ. Кирково
обл. Кърджали

ВТОРИ АДРЕС:
е. Млечино
кв. „Голина” №12
общ. Ардино
обл. Кърджали

ИЗВЪРШИТЕЛ на строеж: Метална конструкция /скелет/ изградена с метални тръби
Ф160 с размери 8,20м. на 3,80м. с височина във високата част 4,1 Ом. и височина в ниската
част 3,80м. в поземлен имот №48756.1.134 в землище на с.Млечино, местност „Ев алтъ“ с
начин на трайно ползване - ливада по КККР одобрени със Заповед №РД-18-293/01.02.2018г.
на изпълнителния директор на АГКК.
Уведомяваме Ви, че за строеж: Метална конструкция /скелет/ изградена с метални
тръби Ф160 с размери 8,20м. на 3,80м. с височина във високата част 4,10м. и височина в
ниската част 3,80м. в поземлен имот №48756.1.134 в землище на с.Млечино, местност „Ев
алтъ“ с начин на трайно ползване - ливада по КККР одобрени със Заповед №РД-18-
293/01.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, е съставен Констативен акт №02 от
19.03.2019 г., който е основание за започване на Административно производство но
чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията.
Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в отдел „Архитектура
благоустрояване и общинска собственост” при Община Ардино, ул. Бели брези” №31, обл.
Кърджали.

Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани до Кмета на Община
Ардино, считано от датата на получаване на настоящото съобщение.

С УВАЖЕНИЕ: РЕСМИ МУРАД
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО


ПРИЛОЖЕНИE:
СЪОБЩЕНИЕ ДО РЕДЖЕБ ЮСЕИН МЕХМЕД


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/