A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНОНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 06.03.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2019 г. на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел /СНЦ „МИГ Ардино – Джебел/ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г./ПРСР 2014-2020 г./ и във връзка с подписано Споразумение № РД 50-198 от 29.11.2016 г. между управляващите органи на ПРСР 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., Оперативна програма „развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и СНЦ „МИГ – Ардино – Джебел” за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на територията на община Ардино и община Джебел.
2.Приемане на Решение на основание чл.12, ал.41 т.1 от Закона за културното наследство за безвъзмездно предоставяне на община Ардино на недвижимата културна ценност „Късноантична и средновековна крепост” при устието на р.Боровица, землището на с.Дойранци, община Ардино за срок от 10 години.
3.Актуализиране на цените и допълване на списъка с изработените стоки и предоставяните услуги на Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество” , финансиран с Договор № BG05М9ОР001-2.010-0136-С01 по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014.2020 г.
4.Изменение и допълнение на Решение № 476/31.01.2019 г. на ОбС – Ардино за самостоятелно кандидатстване на община Ардино, област Кърджали с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.
5.Отменяне на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем.
6.Определяне на броя, вида и местонахождението на жилищата – общинска собственост на територията на общината за 2019 година.
7.Продажба на общински жилища на наематели, настанени по административен ред.
8.Отдаване под наем на общински нежилищни помещения, части от имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на община Ардино.
9.Удължаване срока на договори на общински нежилищни имоти, общинска собственост.
10.Възлагане на превози автобусни линии в община Ардино по утвърдена общинска транспортна схема.
11.Приемане на решение за определяне на представител, който да представлява община Ардино на редовно заседание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – гр.Кърджали и вземане на решения по точките от дневния ред.
12.Разглеждане на молби от граждани.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/