A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЯ № 226 И 227

ОБЯВЛЕНИЕ

№10

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 225

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНТИЕ №6, №7,№8,№9

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Продължава набирането на предложения по обявения конкурс за реконструкция и/или премахване и благоустрояване на фонтана и прилежащия терен в централния парк на град Ардино до читалище „Родопска искра“.

ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЯ

ПОКАНА

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2019 година. Публичното обсъждане ще се проведе на 15.06.2020г. от 16 00 часа в залата на Читалище „Родопска искра - Ардино.

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление №214

ОБЯВЛЕНИЕ

ИСКАНЕ

ОБЯВЛЕНИЯ

№ 202 И 203

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 197

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

ПОКАНА

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №189/12.04.2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО ЗА 2019 ГОДИНА

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение „Кравеферма за свободно отглеждане на 45 броя дойни крави за мляко“, в ПИ №07747.11.426, землище на с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС).

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Предложенията по обявения конкурс за реконструкция на фонтан, намиращ се в централния парк в град Ардино ще се набират до 31.05.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление №177

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- АРДИНО

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- АРДИНО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Продължава набирането на предложения по обявения конкурс за реконструкция на фонтан, намиращ се в централния парк в град Ардино до читалище „Родопска искра“. Идейните предложения могат да бъдат придружени с кратък текст, илюстрация, скица или чертеж, които да са съвместими с парковата и архитектурната среда на град Ардино.

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление №176 от 21.04.2020

ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ - ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ДСП - АРДИНО

ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ - ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ДСП - АРДИНО

ОБЯВЛЕНИЕ: ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Проект за допълнение и изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №172

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №150

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ „В СВЕТА НА ИТ ТЕХНОЛОГИИТЕ“ КЪМ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГРАД АРДИНО

На 1.04.2020 година се проведе първата представителна изява на клуб „В СВЕТА НА ИТ ТЕХНОЛОГИИТЕ“ към СУ „Васил Левски“, град Ардино по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-143/20.03.2020 г., както следва:

ОБЯВЛЕНИЯ

Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №128

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ!!! УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г. като се създава нова точка 1а, с която:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ!!!Община Ардино въвежда специална грижа за самотни възрастни, болни и трудно подвижни хора. На телефони – 03651 42 38 и 0882 289862, нуждаещите се лица от град Ардино могат да заявят закупуване на хранителни продукти и лекарства.

ОБЯВА

Община Ардино, област Кърджали, обявява конкурс за реконструкция на фонтан намиращ се в централния парк в град Ардино до читалище „Родопска искра“.

Заповед относно мерки срещу коронавирус COVID-199

Заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България.

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО!!! На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 19.03.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №4

Заповед №222/11.03.2020г.

Заповед относно мерки срещу коронавирус COVID-19

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:Във връзка с предприети мерки за ограничаване на разпространение на коронавируса /COVID-19/ със заповед №222 от 11.03.2020 г. на Кмета на община Ардино се ограничава достъпа на граждани в сградата на общинската администрация.

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление №3 за РС №3

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление №102

ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЯ №111 и № 105

ОБЯВА

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №68

Годишен доклад

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Ардино, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията

ОБЯВА

О Б Я В А за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“

ОБЯВА

Общинска администрация – Ардино търси да назначи строителни техници и инженери в отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“ на длъжностите: „Главен специалист „ТРС“ – 1 брой“ и „Главен специалист „Инвеститорски контрол“ – 2 броя“.

ОБЯВА

Община Ардино, област Кърджали кани жителите на община Ардино на публично обсъждане на инвестиционно намерение по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране/собствен принос от община Ардино за реализиране на проект „Атрактивен туризъм за културното наследство на Ардино”.

ПОКАНА

Покана за публично обсъждане на инвестиционно намерение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране (собствен принос, чрез финансов инструмент) от община Ардино

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ардино, област Кърджали, съобщава, че към настоящия момент са свободни индивидуалните практики за първична извънболнична помощ в селата Чубрика и Млечино.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ N50

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление №2

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №42 от 04.02.2020 г.

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/