A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбяваОбщинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път „KRZ 2007 / III-865, Ардино-Кобиляне/- Ленище“ от км 0+000 до км 2+258, община Ардино, област Кърджали“

 

Писменни становища и мнения се приемат в РИОСВ- Смолян, ул. “Дичо Петров” № 16, тел.: 0301/ 60 114, ел. поща: riosv-smolyan@mbox.contact.bg

 

        

 

 

                          

08.11.2022 г.         КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО:……/П/………

         /ИЗЕТ ШАБАН/

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Обява


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/