A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обявление684 от 21.11.2022 год.

 

          Община Ардино, съобщава, на заинтересованите страни, че е изготвено геодезическо заснемане от „Геосървис“ ЕООД гр. Кърджали на неурегулиран поземлен имот с площ 200.00 (двеста) квадратни метра, находящ се в урбанизираната територия на село Синчец с ЕКАТТЕ – 66562, община Ардино с начин на трайно ползване – урбанизирана територия, ВЕДНО с построените върху него сгради: 1. Едноетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ 36.00 (тридесет и шест) квадратни метра; 2. Едноетажна полумасивна селскостопанска сграда със застроена площ 49.00 (четиридесет и девет) квадратни метра, при граници на имота по геодезическо заснемане: изток – пътека на община Ардино; запад – ПИ 66562.1.776; север – пътека на община Ардино; юг – неурегулиран поземлен имот на наследниците на Мюмюн Шабанов.

          Описания имот се стопанисва и ползва от наследниците на Емине Бехчедова Мустафова.

          Със заснемането е поискано нанасяне на описания поземлен имот в кадастралния план на село Синчец, община Ардино.

          Административен адрес на имота: село Синчец № 125, община Ардино, област Кърджали.

Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, до Община Ардино.

 

 

ОБЩИНА АРДИНО

Дата на обявяването 22.11.2022 г.

 

 

 

Връчил …………………………………………………….…………………… /……………./

 

 

Получил ………………………………………………………..…………….. /………………/

 

 

Дата на получаване: ………………………


ПРИЛОЖЕНИE:
Обявление


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/