A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРОЕКТ BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ ________________________________________Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”

Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“

 

Проект: „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-9.001-0002

 

 

Община Ардино в качеството си на партньор на Министерството на здравеопазването участва в изпълнението на проект „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ по Договор за БФП № BG16RFOP001-9.001-0002, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”, приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“.

Съгласно подписано споразумение за партньорство №РД-13-806/29.10.2021 г. между община Ардино и Министерството на здравеопазването, общината организира и проведе обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на трансформираното АГО отделение в Ковид отделение в МБАЛ „Ардино“ ЕООД“. Предстои сключване на договор за възлагане на строителството.

Предвидено е да се подменят съществуващите осветителни тела да се освежат болничните стаи и допълнително да се обособят санитарни възли в някои помещения и да се прекара кислородна инсталация за нуждите на отделението, с което се цели създаване на по благоприятна среда за лекуване и работа на персонала.

              Настоящата публикация е във връзка с чл.7, т.1, н) от споразумението за партньорство за прилагане на мерки за информация и комуникация (публичност) във връзка с реализирането на дейностите по проекта.

 

 

инж. ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИE:
Публикация


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/