A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Покана: Общински съвет - АрдиноНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

 

 1. Приемане на решение за извършване на компенсирани промени между отделните обектив Програмата за капиталови разходи за 2022 година.
 2. Приемане на решение за разрешаване изразходване на средства по чл.64, ал.1 от Закона за устройство на територията за инвестиции, определени в чл.24, ал.1, т.2 от Наре4дба № 7 от 19.12.2013 г. За реда и начина за изчисляване размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за нуждите на община Ардино.
 3. Изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
 4. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища.
 5. Приемане на решение за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. с проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет“.
 6. Кандидатстване на община Ардино по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.
 7. Актуализация на общинския план за защита при бедствия.
 8. Приемане на решение за разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план на община Ардино в частта му за поземлен имот с идентификатор 58013.11.254 по ККР на село Правдолюб, община Ардино.
 9. Провеждане на процедура по ЗОП за възлагане на превоз по автобусна линия от Областна транспортна схема, квота на община Ардино.
 10. Актуализиране на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници на територията на община Ардино.
 11. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 12. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. и откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ.
 13. Включване в годишната програма за управление и разпореждане с имотите за 2022 година на имот частна общинска собственост и откриване на процедура за продажба.
 14. Удължаване срока на договор за наем на общински нежилищни помещения, публична общинска собственост.
 15. Удължаване на срока на договорите за отдаване под наем на терени за срок от една година, считано от 01.01.2023 г.
 16. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепя за личностно развитие на децата и учениците от община Ардино.
 17. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 2023 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям/‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/