A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ на ПИ 965 Ардино Айдън Илмаз Ферад 2022446 от  29.08.2022 год.

     Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвен проект с възложител Айдън Иляз Ферад за ПУП (подробен устройствен план)ИПРЗ (изменение на план за регулация и застрояване) на ПИ (поземлен имот) с кадастрален № 965 (деветстотин шестдесет и пет) по действащия регулационен план на гр. Ардино, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 338 от 07.05.1984 год.

      С проекта се предвижда обособяване на два нови урегулирани поземлени имота от ПИ 965 и обслужваща улица в нов квартал с № 86, както следва:

 

 • Нова обслужваща улица с о.т.1, о.т.2, о.т. 3 и о.т. 4;

 

 • УПИ (парцел)  І (едно) с кадастрален № 965 (деветстотин шестдесет и пет) от квартал 86 (осемдесет и шест) с площ 1287.00 (хиляда двеста осемдесет и седем) квадратни метра, с предназначение (за производствена дейност) в устройствена зона „Пп“ (предимно производствена дейност) с устройствени параметри, както следва:
 • Максимална плътност на застрояване П застр. – 80%;
 • Минимална озеленена площ П озел. – 20%;
 • Коефициент на интензивност К инт. – 2,0;
 • Максимална височина – 15,00 метра (до три етажа);
 • Начин на застрояване – е (свободно застрояване в имот).

 

 • УПИ (парцел)  ІІ (две) с кадастрален № 965 (деветстотин шестдесет и пет) от квартал 86 (осемдесет и шест) с площ 813.00 (осемстотин и тринадесет) квадратни метра, с предназначение (за производство на ел.енергия) в устройствена зона „Пп“ (предимно производствена дейност) с устройствени параметри, както следва: 
 • Максимална плътност на застрояване П застр. – 80%;
 • Минимална озеленена площ П озел. – 20%;
 • Коефициент на интензивност К инт. – 2,0;
 • Максимална височина – 15,00 метра (до три етажа);
 • Начин на застрояване – е (свободно застрояване в имот).

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до Община Ардино в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването.

Проекта е изложен в отдел “АБОбС”, община Ардино.

 

 

 

ОБЩИНА АРДИНО

Дата на обявяването 29.08.2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление
ПУП ИПР за ПИ 965 Ардино


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/