A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Покана: Общински съвет - АрдиноНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 14.09.2022 г. /сряда/ от 15.30 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Информация за изпълнение на бюджета на община Ардино и общинските сметки за средства от Европейския съюз към 30.06.2022 година.
 2. Бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 година на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.
 3. Извършване на компенсирани промени между отделните обекти в Програмата за капиталови разходи за 2022 година.
 4. Определяне на нови размери на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на населени места на територията на община Ардино.
 5. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
 6. Промяна в структурата на общинска администрация Ардино и дейностите към нея.
 7. Вземане на решение за упълномощаване кмета на общината да издаде заповед за възлагане предоставянето на патронажни грижи чрез общинското предприятие „Център за услуги в домашна среда“, като услуга от общ икономически интерес                         /УОИИ/, във връзка с удължаване с 6 месеца на проект „Патронажна грижа + в община Ардино“, договор № BG05M9ОР001- 6.002-0034-С01, посредством процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОР001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
 8. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. и откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ.
 9. Включване в годишната програма за управление и разпореждане с имотите за 2022 година на имот частна общинска собственост и откриване на процедура за продажба.
 10. Отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собстевност, находящ се в с.Главник, община Ардино, м.“Колибата“.
 11. Удължаване срока на договор за наем на общинско нежилищно помещение.
 12. Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на община Ардино в частта му на град Ардино, община Ардино, за създаване на устройствен статут и определяне устройствени режими на терени, за които се предвижда урбанизация.
 13. Разрешение за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Ардино с обхват ПИ 69518.10.542 по действащата КККР на землище на село Стояново, местност „Градина“, община Ардино, за промяна на устройствената зона от „земеделска територия с начин на трайно ползване – ливада“ в устройствена зона за „предимно производствена дейност /Пп/ за изграждане на фотоволтаичен парк“. Разрешение за изработване на проект ПУП – ПРЗ за поземлен имот с индентификатор 69518.10.542 по КККР на село Стояново, местност „Градина“, община Ардино.
 14. Предложение за ежегодно организиране и провеждане на „Дни на Ардино“ и „Фестивал на чистите храни от Родопите“ под мотото „Ръка за ръка за Ардино“.
 15. Предложение от временната комисия към Общински съвет – Ардино за подбор на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – Кърджали.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:      

                                  /С.Байрям/‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/