A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №432

ПИСМО НАП КЪРДЖАЛИ

С грижа за своите клиенти, Националната агенция за приходите всяка година разработва нови електронни приложения. И за новата Данъчна кампания приходната агенция е осигурила нови услуги, чрез които да спести време и средства на своите клиенти,

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №418

ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЯ №21 и 22

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО!!! На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 18.12.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №422

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №414

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до събеседване за включване като целева група по проект „Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в община Ардино” BG05M9OP001-1.029-0001-C01

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №409

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА

Проект на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО! На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 02.12.2019 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Проект за Изменение и допълнение на Наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино.

Проекта на наредба

Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда и собствеността на територията на община Ардино.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 391

Проект на вътрешни правила

Проект на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет - Ардино

ДО АГЕНЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

ДО АГЕНЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ- ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №20

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №380

Проект на правилник

Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ЗАПОВЕД

Заповед относно събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Община Ардино за 2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 375 от 06.11.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 19

ПОКАНА

ПОКАНА ЗА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление: Скица

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №342

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

Данни за Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) и за определяне на районите със значителен потенциален риск (РЗПР) в област Кърджали (за картографиране)

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №338

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявлевие №329

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ - ЮЦДП - СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №313

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №303

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №302

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №228 от 12.09.2019 г.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА АРДИНО

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА АРДИНО

ПОКАНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНО: ПОКАНА-- На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 20.09.2019 г. /петък/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ОБЯВЛЕНИЕ 284

ОБЯВЛЕНИЕ № 284

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно заболяването Африканска чума по свинете

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление №18 за изд. РС

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №274

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №250

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №253

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ФУТБОЛЕН КЛУБ

ФУТБОЛЕН КЛУБ "ЮНАК-2000" - ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

ПОКАНА ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

ОБЯВА

ОБЯВА № 241

ПОКАНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №236

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №17

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/