A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обява: Общински съвет-АрдиноНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М:

 

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 24.11.2021 г. /сряда/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –       

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Приемане на решение на Общински съвет – Ардино за изграждане на музей в поземлен имот 24788.12.524, област Кърджали, община Ардино, с.Дядовци, м.Куля янъ, вид собств.общинска публична, вид територия земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 3335 кв.м., стар номер 012524 с първостепенно общинско значение и включването му в годишната програма за управление, съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на стратегията по чл.8 от Закона за общинската собственост.
  2. Скрлючване на договор за временно и възмездно ползване на 2 200 км.м. площ от недвижим имот – държавна собственост с идентификатор 87059.10.422, находящ се в с.Ябълковец, община Ардино.
  3. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд на община Ардино.
  4. Одобряване на експертна оценка за определяне на стойността на недвижим имот, изготвен от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
  5. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 2022 година.
  6. Избор на съдебни заседатели при Районен съд – Ардино.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/