A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СъобщениеСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2

„Кравеферма за свободно отглеждане на 45 броя дойни крави за мляко“, в ПИ №07747.11.426, землище на с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали

 

04.09.2020

 

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Кравеферма за свободно отглеждане на 45 броя дойни крави за мляко“, в ПИ №07747.11.426, землище на с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), община Ардино

 

С Ъ О Б Щ А В А:

 

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда и допълнителна информация с вх. №КПД-11-207-(11)/01.09.2020г. в РИОСВ – Смолян за горецитираното инвестиционно предложение. Към искането е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването в деловодството на Общинска администрация Ардино с адрес: гр. Ардино, ул. ”Бели брези” №31 или в сградата на РИОСВ – Смолян на адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33208 раздел: „Преценяване /Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“.   

 Съобщението е поставено и на информационното табло на община Ардино на 04.09.2020г.

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/