A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

СПРАВКА по чл.71 от Административнопроцесуалния кодексСПРАВКА
по чл.71 от Административнопроцесуалния кодекс

На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет - Ардино е уведомила всички заинтересовани страни, че е открила производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на община Ардино, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2021 г., като на 23.11.2020 година е оповестила Уведомлението, съдържащо всички необходими реквизит по чл.66 от АПК, на интернет страницата на Община Ардино, и го е разгласила чрез поставяне на видни места - информационно табло на Община Ардино, информационните табла на кметствата на населените места.

За повече информация вижте приложението.

 


ПРИЛОЖЕНИE:
СПРАВКА по чл.71 от Административнопроцесуалния кодекс


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/