A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Общински съвет Ардино - поканаНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М:

 

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 09.12.2020 г. /сряда/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –       

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

            1. Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.028-0002-C01 от 27.04.2020 г. за проект „Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино” по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“, одобрена по ПРСР 2014-2020 г.

2. Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Договор № BG06RDNP001-19.028-0002-C01 от 27.04.2020 г. за проект „Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино” по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“, одобрена по ПРСР 2014-2020 г.

3.Кандидатстване на община Ардино по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOР001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID – 19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

4.Кандидатстване на община Ардино с проектно предложение по мярка М02 – „Подобряване на социалната инфраструктура“ по Проект „Красива България“ за 2021 г.

5.Утвърждаване по изключение за учебната 2020/2021 година на поднормативна група в ДГ „Радост“ с.Жълтуша.

6.Утвърждаване на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ардино.

7.Определяне на размер на възнаграждение за възпроизвеждане на културна ценност /“Дяволски мост“ на р.Арда, Тракийското скално светилище „Орлови скали“, Общински музей – Ардино, Старата „Барутчийница“/ в размер на 0,1 % от застрахователната стойност на културната ценност, съгласно Наредба № Н-00-0005 от 8 юни 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение.

8.Приемане на изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино.

9.Одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти, изготвен от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.

10.Промяна в режима на собственост на общински недвижим имот от публична в частна собственост, находящ се в с.Млечино, общ.Ардино.

11.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. и откриване на процедура за продажбата им.

12.Отдаване под наем на общинско нежилищно помещение, част от имот, частна общинска собственост, находящ се на първи етаж в сградата на Общинска автогара – Ардино.

13.Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.

14.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 2021 година.    

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………./С.Байрям/

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития