A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Справкаот инж. Фердун Рюстем – Вр.И.Д. Началник отдел „АБОбС“съгласно Заповед №512 от 03.07.2023 г. към Общинска администрация -  Ардино

 

Относно: Издадени актове за общинска собственост на имоти находящи се на територията на община Ардино за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 год.

 

            Госпожо главен счетоводител,

 

Предоставям Ви справка за издадените актове за общинска собственост на имоти намиращи се на територията на Община Ардино за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 год.

 

 1. Акт №4321/ 12.01.2023 г. - Поземлен имот с идентификатор 18544.10.663 /едно осем пет четири четири точка десет точка шестстотин шестдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Главник, община Ардино, с номер на предходен план 010663, одобрени със Заповед РД-18-316/ 02.02.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с площ 867.00 кв.м. /осемстотин шестдесет и седем квадратни метра/, местност „Садина“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение и категория на земята при неполивни условия: осма. Данъчна оценка на земята – 57.40 лв.;
 2. Акт №4322/ 17.01.2023 г. - Неурегулиран поземлен имот с кадастрален №6, с площ 38.00 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, представляващ сервитутна зона към метално табло трансформатор /МТТ/ ТМ 20/0,4 kV на съществуващ стълб №117/30, извод Чубрика – Ардино, находящ се в урбанизираната територия на село Брезен, махала „Босилково“, с ЕКАТТЕ 77116,  община Ардино, допълнен и одобрен със Заповед №834 от 30.11.2022 г. на Кмета на Община Ардино. Данъчна оценка на земята79.30 лв.;
 3. Акт №4323/ 17.01.2023 г. - Поземлен имот с идентификатор 77487.12.306 /седем седем четири осем седем точка дванадесет точка триста и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хромица, община Ардино, одобрени със Заповед РД-18-595/28.02.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с площ 2 004.00 кв.м. /две хиляди и четири квадратни метра/, местност „Узун чаир“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада и категория на земята при неполивни условия: девета. Имота е образуван от поземлен имот с идентификатор 77487.12.127.. Данъчна оценка на апартамента - 29.50 лв.;
 4. Акт №4324/ 17.01.2023 г. - Поземлен имот с идентификатор 77487.12.307 /седем седем четири осем седем точка дванадесет точка триста и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хромица, община Ардино, одобрени със Заповед РД-18-595/28.02.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с площ 10 375.00 кв.м. /десет хиляди триста седемдесет и пет квадратни метра/, местност „Узун чаир“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада и категория на земята при неполивни условия: девета. Имота е образуван от поземлен имот с идентификатор 77487.12.127. Данъчна оценка на апартамента152.50 лв.;
 5. Акт №4325/ 17.01.2023 г. - Поземлен имот с идентификатор 65646.10.388 /шест пет шест четири шест точка десет точка триста осемдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Светулка, община Ардино, одобрени със Заповед РД-18-320/02.02.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с номер по предходен план 010388, с площ 167.00 кв.м. /сто шестдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Данъчна оценка на земята – 220.40 лв.;
 6. Акт №4326/ 06.02.2023 г. - Апартамент №1 /първи/, разположен на приземния етаж в Двуетажна масивна жилищна сграда /къща близнак/ с висок приземен етаж и тавански етаж със застроена площ 145.82 кв.м. /сто четиридесет и пет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/ на сградата, със застроена площ 62.60 кв.м. /шестдесет и две цяло и шестдесет стотни квадратни метра/ на апартамента, състоящ се от коридор, кухня, тоалетна, хол, спалня, ведно с припадащите 22.37 % /двадесет и две цяло тридесет и седем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 11.46 кв.м. /единадесет цяло четиридесет и шест стотни квадратни метра/ и 22.371 % /двадесет и две цяло триста седемдесет и една хилядни процента/ от правото на строеж, представляващи 74.06 кв.м. /седемдесет и четири цяло и шест стотни квадратни метра/ върху Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXIV /римско двадесет и четири/ от квартал 23 /двадесет и три/ по регулационния план на град Ардино, община Ардино, одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 г. Данъчна оценка на апартамента7 308.30 лв.;
 7. Акт №4327/ 15.02.2023 г. - Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX /римско деветнадесет/ от квартал 60 /шестдесети/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на село Жълтуша, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед №27 от 16.01.2023 г. на Кмета на Община Ардино, образуван от УПИ I от квартал 60 по действащия регулационен план на село Жълтуша, община Ардино, одобрен със Заповед №2361 от 23.11.1971 г., с площ 644.00 кв.м. /шестстотин четиридесет и четири квадратни метра/, отреден за жилищно строителство. Данъчна оценка на земята – 2 243.10 лв.;
 8. Акт №4328/ 17.02.2023 г. - Поземлен имот с идентификатор 00864.1.680 /нула нула осем шест четири точка едно точка шестстотин и осемдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ахрянско, община Ардино, с номер на предходен план 000680, одобрени със Заповед РД-18-221/ 29.01.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с площ 1 285.00 кв.м. /хиляда двеста осемдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: девета. Данъчна оценка на земята – 34.00 лв.;
 9. Акт №4329/ 17.02.2023 г. - Поземлен имот с идентификатор 24788.12.255 /две четири седем осем осем точка дванадесет точка двеста петдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дядовци, община Ардино, с номер на предходен план 012255, одобрени със Заповед РД-18-289/ 01.02.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с площ 800.00 кв.м. /осемстотин квадратни метра/, местността „Юрт йери“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: девета. Данъчна оценка на земята – 19.30 лв.;
 10. Акт №4330/ 02.03.2023 г. - Едноетажна масивна сграда – спортен център със застроена площ 834.00 кв.м. /осемстотин тридесет и четири квадратни метра/, от които спортната зала е със застроена площ 561.00 кв.м. /петстотин шестдесет и един квадратни метра/, обслужващи помещения към спортна зала – застроена площ 213.00 кв.м. /двеста и тринадесет квадратни метра/, масивен стоманобетонов навес /преддверие/ пред главен вход и обслужващи помещения – застроена площ 34.00 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра/ и масивен стоманобетонов навес /преддверие/ заден вход спортна зала – застроена площ 26.00 кв.м. /двадесет и шест квадратни метра/, построени върху Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /римско две/ с планоснимачен №115 /арабско сто и петнадесет/ от квартал 16 /шестнадесет/ - публична общинска собственост по ПУП на с. Бял извор, с площ 4 075.00 кв.м. /четири хиляди седемдесет и пет квадратни метра/, одобрен със Заповед №693 от 23.08.1982 год. и изменен и одобрен със Заповед №533/08.09.2010 год. на Кмета на Община Ардино. Данъчна оценка на сградата30 389.90 лв.;
 11. Акт №4331/ 02.03.2023 г. - Едноетажна масивна сграда – Туристически информационен център със застроена площ 105.00 кв.м. /сто и пет квадратни метра/ с масивен навес /вело - паркинг/ със застроена площ 21.00 кв.м. /двадесет  и един квадратни метра/, построени върху Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /римско три/ с кадастрален №870 /арабско осемстотин и седемдесет/ от квартал 26 /двадесет и шест/ - частна общинска собственост по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на град Ардино, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 г. и изменен и одобрен със Заповед №229 от 14.05.2012 г. на Кмета на Община Ардино, с площ 611.70 кв.м. /шестстотин и единадесет цяло седемдесет стотни квадратни метра/. Данъчна оценка /обща/ 24 730.20 лв.;
 12. Акт №4332/ 02.03.2023 г. - Незастроен неурегулиран поземлен имот с кадастрален №13 /тринадесет/, находящ се в урбанизираната територия на село Гърбище, махала „Почивало“, община Ардино, с площ 368.00 кв.м. /триста шестдесет и осем квадратни метра/, допълнен със Заповед №1003 от 30.12.2022 год. на Кмета на Община Ардино. Данъчна оценка на земята – 768.40 лв.;
 13. Акт №4333/ 02.03.2023 г. - Незастроен неурегулиран поземлен имот с кадастрален №14 /четиринадесет/, находящ се в урбанизираната територия на село Гърбище, махала „Почивало“, община Ардино, с площ 235.00 кв.м. /двеста тридесет и пет квадратни метра/, допълнен със Заповед №1004 от 30.12.2022 год. на Кмета на Община Ардино. Данъчна оценка на земята – 490.70 лв.;
 14. Акт №4334/ 17.03.2023 г. - Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /римско две/ с кадастрален №532 /арабско петстотин тридесет и две/ от квартал 48 /четиридесет и осем/ по регулационния план на град Ардино, кв. „Любовна чешма“, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед № 338 от 07.05.1984 г., идентичен с УПИ I /римско едно/ от квартал 4 /четири/ по стара /отменена/ частична регулация на кв. „Любовна чешма“, град Ардино от 1975 г., с площ 560.00 кв.м. /петстотин и шестдесет квадратни метра/, представляващ прилежащ терен към двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 93.00 кв.м. /деветдесет и  три квадратни метра/ и двуетажна масивна пристройка – гараж на първи етаж със застроена площ 30.00 кв.м. /тридесет квадратни метра/ и лятна кухня на втори етаж. Сградите са собственост на: Реджеб Салиосман Хасан, съгласно Нотариален акт № 40, том I, дело № 104/ 09.11.1993 г. по описа на Районен съд – гр. Ардино. Данъчна оценка на земята – 4 816.00 лв.;
 15. Акт №4335/ 24.03.2023 г. - Поземлен имот с идентификатор 58013.11.514 /пет осем нула едно три точка единадесет точка петстотин и четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Правдолюб, община Ардино, с номер на предходен план 011514, одобрени със Заповед РД-18-850/ 27.03.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с площ 23 628.00 кв.м. /двадесет и три хиляди шестстотин двадесет и осем квадратни метра/, местност „Кепир“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада и категория на земята при неполивни условия: девета. Данъчна оценка на земята – 347.30 лв.;
 16. Акт №4336/ 27.03.2023 г.Урегулиран поземлен имот  /УПИ/ IV /римско четири/ с кадастрален №413 /арабско четиристотин и тринадесет/ от кв.34 по ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на град Ардино, общ. Ардино, одобрен със Заповед №28 от 16.01.2023 год., образуван от поземлен имот с кадастрален №413, заемащ част от УПИ II от квартал 34 по действащия регулационен план на град Ардино, одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 г., който е идентичен с поземлен имот с кадастрален №206 заемащ част от УПИ II от квартал 2 по стария /отменен/ регулационен план на град Ардино, одобрен със Заповед №610 от 27.05.1968 г., с площ 765.00 кв.м. /седемстотин шестдесет и пет квадратни метра/, представляващ прилежащ терен към двуетажна масивна жилищна сграда с приземен етаж със застроена площ на приземния етаж 81.00 кв.м. /осемдесет и един квадратни метра/, застроена площ на първи етаж 81.00 кв.м. /осемдесет и един квадратни метра/, застроена площ на втори етаж 81.00 кв.м. /осемдесет и един квадратни метра/ и разгъната застроена площ 243.00 кв.м. /двеста четиридесет и три квадратни метра/. Сградата е собственост на: Кремен Христов Красин и Мирен Христов Красин – собственици на приземния и първия етаж от сградата, съгласно Нотариален акт № 62, том I, дело № 219/ 23.12.1997 г. по описа на Районен съд – гр. Ардино и Седефка Миткова Чаушева – собственичка на втори етаж от сградата, съгласно Нотариален акт № 188, том I, дело № 183/ 14.12.2021 г. по описа на Районен съд – гр. Ардино.. Данъчна оценка на земята – 9 103.50 лв.;
 17. Акт №4337/ 05.04.2023 г. - Незастроен неурегулиран поземлен имот с кадастрален №1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на село Русалско, община Ардино, с площ 829.00 кв.м. /осемстотин двадесет и девет квадратни метра/, допълнен със Заповед №239 от 13.03.2023 год. на Кмета на Община Ардино. Данъчна оценка на земята – 1 571.80 лв.;
 18. Акт №4338/ 05.04.2023 г. - Незастроен неурегулиран поземлен имот с кадастрален №2 /две/, находящ се в урбанизираната територия на село Русалско, община Ардино, с площ 2 927.00 кв.м. /две хиляди деветстотин двадесет и седем квадратни метра/, допълнен със Заповед №240 от 13.03.2023 год. на Кмета на Община Ардино. Данъчна оценка на земята – 5 549.60 лв.;
 19. Акт №4339/ 05.04.2023 г. - Незастроен неурегулиран поземлен имот с кадастрален №3 /три/, находящ се в урбанизираната територия на село Русалско, община Ардино, с площ 173.00 кв.м. /сто седемдесет и три квадратни метра/, допълнен със Заповед №241 от 13.03.2023 год. на Кмета на Община Ардино. Данъчна оценка на земята – 328.00 лв.;
 20. Акт №4340/ 05.04.2023 г. - Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /римско две/ от кв.2 /арабско две/ по частична регулация на град Ардино, квартал „Завет“, общ. Ардино, одобрена със Заповед №920 от 13.05.1966 год., изменена и допълнена със Заповед №774 от 09.11.2022 г., с площ 600.00 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, представляващ прилежащ терен към двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ на 113.00 кв.м. /сто и тринадесет квадратни метра/. Сградата е собственост на: Назми Аптула Алиндер и Шерифе Фахри Алиндер, съгласно Строително разрешение №41 от 16.09.1984 г. и Протокол №42 от 16.09.1984 г. за дадена строителна линия и определено ниво. Данъчна оценка на земята – 5 160.00 лв.;
 21. Акт №4341/ 06.04.2023 г. - Незастроен неурегулиран поземлен имот с кадастрален №874 /осемстотин седемдесет и четири/, находящ се в урбанизираната територия на град Ардино, община Ардино, с площ 9 146.00 кв.м. /девет хиляди сто четиридесет и шест квадратни метра/, допълнен със Заповед №1005 от 30.12.2022 год. на Кмета на Община Ардино. Данъчна оценка на земята – 96 865.30 лв.;
 22. Акт №4342/ 06.04.2023 г. - Незастроен неурегулиран поземлен имот с кадастрален №875 /осемстотин седемдесет и пет/, находящ се в урбанизираната територия на град Ардино, община Ардино, с площ 121.00 кв.м. /сто двадесет и един квадратни метра/, допълнен със Заповед №1006 от 30.12.2022 год. на Кмета на Община Ардино. Данъчна оценка на земята –     1 281.50 лв.;
 23. Акт №4343/ 06.04.2023 г. - Едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 59.00 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/, построена върху урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /римско едно/ от квартал 1 /едно/ по частична регулация на село Гърбище, община Ардино, одобрена със Заповед № 519 от 31.08.1983 год. и изменена и одобрена със Заповед №237 от 10.03.2023 г. на Кмета на община Ардино, с площ по геодезическо заснемане 4 016.00 кв.м. /четири хиляди и шестнадесет квадратни метра/. Данъчна оценка на земята – 427.40 лв.;
 24. Акт №4344/ 11.04.2023 г. - Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXIV /римско двадесет и четири/ с кадастрален № 833 /осемстотин тридесет и три/ от квартал 22 по ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на град Ардино, община Ардино, одобрен със Заповед № 75 от 21.03.2005 год. на Кмета на Община Ардино, образуван от УПИ I с кадастрален №236 от квартал 22 по плана на град Ардино, община Ардино, одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 год., с площ 564.00 кв.м. /петстотин шестдесет и четири квадратни метра/, ведно с построената върху него сграда: Двуетажна масивна сграда с приземен етаж – център за обществена подкрепа със застроена площ на приземния етаж 259.83 кв.м. /двеста петдесет и девет цяло осемдесет и три стотни квадратни метра/ и разгъната застроена площ на сградата 746.48 кв.м. /седемстотин четиридесет и шест цяло четиридесет и осем стотни квадратни метра/. Данъчна оценка /обща/ на земя и сграда – 59 027.90 лв.;
 25. Акт №4345/ 25.04.2023 г. - Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІII /римско три/ от квартал 1 /едно/ по частична регулация на село Срънско, община Ардино, с площ 510.00 кв.м. /петстотин и десет квадратни метра/, представляващ прилежащ терен към двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 72.00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/. Сградата е собственост на Джемил Мюмюн Бербер и Гюлбеяз Наид Бербер, съгласно Нотариален акт № 136, том 1, дело № 148/ 20.06.2003 г. по описа на Районен съд – Ардино.. Данъчна оценка на апартамента – 1 162.80 лв.;
 26. Акт №4346/ 25.04.2023 г. - Незастроен поземлен имот с кадастрален №53 /петдесет и три/, находящ се в урбанизираната територия на село Ленище, община Ардино, с площ 386.00 кв.м. /триста осемдесет и шест квадратни метра/, одобрен със Заповед №503 от 15.11.1988 год. и изменен и допълнен със Заповед №211 от 02.03.2023 год. на Кмета на Община Ардино. Данъчна оценка на земята – 824.50 лв.;
 27. Акт №4347/ 27.04.2023 г. - Поземлен имот с идентификатор 24788.12.267 /две четири седем осем осем точка дванадесет точка двеста шестдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дядовци, община Ардино, с номер на предходен план 012267, одобрени със Заповед РД-18-289/ 01.02.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с площ 1 234.00 кв.м. /хиляда двеста тридесет и четири квадратни метра/, местност „Къшла башъ“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада и категория на земята при неполивни условия: девета. Данъчна оценка на апартамента –  18.10 лв.;
 28. Акт №4348/ 10.05.2023 г. - Апартамент №2 /втори/, разположен на втори етаж в Двуетажна масивна жилищна сграда /къща близнак/ с висок приземен етаж и тавански етаж със застроена площ 145.82 кв.м. /сто четиридесет и пет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/ на сградата, със застроена площ 70.10 кв.м. /седемдесет цяло и десет стотни квадратни метра/ на апартамента, състоящ се от коридор, кухня, спалня, дневна, тераса, килер, баня с тоалетна, ведно с припадащите 27.286 % /двадесет и седем цяло двеста осемдесет и шест хилядни  процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 12.83 кв.м. /дванадесет цяло осемдесет и три стотни квадратни метра/ и 27.286 % /двадесет и седем цяло двеста осемдесет и шест хилядни  процента/ от правото на строеж, представляващи 82.93 кв.м. /осемдесет и две цяло и деветдесет и три стотни квадратни метра/ върху Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXIV /римско двадесет и четири/ от квартал 23 /двадесет и три/ по регулационния план на град Ардино, община Ардино, одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 г. Данъчна оценка на апартамента – 8 183.60 лв.;
 29. Акт №4349/ 18.05.2023 г. - Поземлен имот с идентификатор 58013.11.831 /пет осем нула едно три точка единадесет точка осемстотин тридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Правдолюб, община Ардино, с предишен идентификатор 58013.11.514, одобрени със Заповед РД-18-850/ 27.03.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с площ 2 030.00 кв.м. /две хиляди и тридесет квадратни метра/, местност „Кепир“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада и категория на земята при неполивни условия: девета.. Данъчна оценка на земята – 29.80 лв.;
 30. Акт №4350/ 18.05.2023 г. - Поземлен имот с идентификатор 58013.11.832 /пет осем нула едно три точка единадесет точка осемстотин тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Правдолюб, община Ардино, с предишен идентификатор 58013.11.514, одобрени със Заповед РД-18-850/ 27.03.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с площ 21 598.00 кв.м. /двадесет и една хиляди петстотин деветдесет и осем квадратни метра/, местност „Кепир“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада и категория на земята при неполивни условия: девета.. Данъчна оценка на земята – 317.50 лв.;
 31. Акт №4351/ 25.05.2023 г. - Поземлен имот с кадастрален №6 /шест/, находящ се в урбанизираната територия на село Дядовци, община Ардино, допълнен и одобрен със Заповед №391 от 22.05.2023 г. на Кмета на Община Ардино, с площ 38.00 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/. Данъчна оценка на земята – 79.30 лв.;
 32. Акт №4352/ 25.05.2023 г. - Поземлен имот с кадастрален №7 /седем/, находящ се в урбанизираната територия на село Дядовци, община Ардино, допълнен и одобрен със Заповед №392 от 22.05.2023 г. на Кмета на Община Ардино, с площ 38.00 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/. Данъчна оценка на земята – 79.30 лв.;
 33. Акт №4353/ 06.06.2023 г. - Поземлен имот с идентификатор 24788.12.207 /две четири седем осем осем точка дванадесет точка двеста и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дядовци, община Ардино, с номер на предходен план 012207, одобрени със Заповед РД-18-289/ 01.02.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с площ 1 980.00 кв.м. /хиляда деветстотин и осемдесет квадратни метра/, местност „Дюзенлик“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада и категория на земята при неполивни условия: девета. Данъчна оценка на земята – 29.10 лв.;
 34. Акт №4354/ 06.06.2023 г.

ПРИЛОЖЕНИE:
Справка


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/