A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Бъдеще за децата в община Ардино, област Кърджали 

       Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за реализиране на проект BG05SFPR002-2.003-0002-С01 „Бъдеще за децата на община Ардино, област Кърджали“:

 

I. Услуга „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране на родителски умения, семейно консултиране, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”, необходими специалисти:

 

  • Медицинска сестра;

 

II. Услуга  „Предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в домашна среда на деца от 0 до 3 години (патронажна грижа)”, необходими специалисти:

 

  • Медицинска сестра;

 

III. Услуга „Предоставяне на превантивни, подкрепящи интегрирани междусекторни услуги за деца и семейства (социални, здравни и образователни) в общността чрез Семеен център за деца от 0 до 3 години”, необходими специалисти:

 

  • Детегледач.

 

IV. Услуга „Организиране на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията за деца и младежи до завършването на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст, включително с увреждания и потребности от постоянни медицински грижи”, необходим специалист:

 

  • Медицинска сестра.

 

ВАЖНО:  За позициите на медицинските сестри ще се назначи само един специалист. Специалисти се ще се наемат за срок от две години.

 

Заявления по образец за кандидатстване с изискващите се документи се подават в срок до 17.00 часа на 13.10.2023 г. в деловодството на общината.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление по образец;

2.Копие от диплома за завършено образование, съответстваща на позицията за която се кандидатства;

3.Автобиография.

Подборът на кандидатите ще се извършва чрез конкурс по документи и събеседване по проблемите на Ранното детско развитие.

 

Заинтересованите страни могат да получат допълнителна информация всеки ден от 08.00 до17.00 часа от г-н Бахар Реджебов.

 

 

 

НАСКО КИЧУКОВ

ВрИД Кмет на община Ардино

(Решение №648/25.09.2023 г.)

 

 

 

 

 

гр.Ардино

04.10.2023 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Обява


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/