A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Покана: Редовно заседание на Общински съвет – АрдиноНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 26.03.2024 г./вторник/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Приемане на План за работата на Общински съвет – Ардино за 2024 година.

2.Изменение и допълнение на Решение №74/14.02.2024 г. на Общински съвет – Ардино за обявяване на обект: „Кабинков лифт за транспортен и туристически достъп от землище на с. Стар Читак до „Късноантична и средновековна крепост” при устието на р. Боровица в землището на с. Дойранци, община Ардино, област Кърджали с консервация, реставрация, адаптация и социализация на културно археологическа ценност с охранителна зона, обществени обслужващи дейности, път, улица и паркинг„ за обект от първостепенно значение.

3.Приемане на решение на Общински съвет – Ардино за участие на Община Ардино в Седма процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво в Република България.

4.Приемане на решение на Общински съвет – Ардино за промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Ардино.

5.Приемане на годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на Програмата  за управление на отпадъците в Община Ардино

6.Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали”, определяне на мандат на представителя на Община Ардино, насрочено за 27.03.2024 г. от 13:30 часа  /резервна дата 10.04.2024 г. от 13.30 часа/.

7.Включване в годишната програма за управление и разпореждане с имоти за 2024 година на имот частна общинска собственост и откриване на процедура за продажба.

8.Одобряване на експертна оценка за определяне на стойността на недвижим имот, изготвен от лицензиран оценител.

9.Одобряване на експертна оценка за определяне на стойността на недвижим имот, изготвен от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.

10.Отдаване под наем на общински нежилищни помещения, части от имоти публична общинска собственост.

11.Отдаване под наем ва общински нежилищни помещения, части от имот частна общинска собственост, находящи в гр.Ардино.

12.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година и откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ.

13.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

14. Разрешение за допускане  изработване на проект за ПУП.

15.Определяне на броя, вида и местонахождението на жилищата – общинска собственост на територията на община Ардино.

16.Разглеждане на молби от граждани.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:      

                                  /С.Байрям/

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Покана


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/