A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Покана: Общински съвет - АрдиноНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

 

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на

27.06.2024 г./четвъртък/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто  

  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Извършване на компенсирани промени между отделните обекти в Програмата за капиталови разходи за 2024 година.

2.Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP0017.020-0022-C01 от 02.01.2024 г. за проект „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

3.Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Договор № BG06RDNP001-7.020-0022-C01 от 02.01.2024 г.  за проект „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

4.Кандидатстване на община Ардино по Национална програма „подпомагане на общините за образователна десегрегация“ – 2024/2025 година

5.Изменение на акт за възлагане на услуга от общ икономически интерес.

6.Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на граждани с признато право на собственост.

7.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

8.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година и откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ.

9.Отдаване под наем на общински нежилищни помещения.

10.Одобряване на експертна оценка за определяне на стойността на недвижим имот, изготвен от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.

11.Включване в годишната програма за управление и разпореждане с имоти частна общинска собственост за 2024 година и откриване на процедура за продажбата им.

12.Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между превозвачи изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми и по нерентабилни автобусни линии в транспорта в планински и други райони на община Ардино и средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането та цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт.

13.Приемане на решение за одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Обслужващ горски път от с.Латинка, общ.Ардино, обл.Кърджали до с.Гълъбово, общ.Баните, обл.Смолян.

14.Изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино.

15.Изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.

16.Изменения и допълнения в Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Ардино.

17.Обсъждане и приемане на отчет за дейността на МБАЛ „Ардино“ ЕООД гр.Ардино за 2023 година.

18.Гласуване на решения по дневен ред на заседание на Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр. Кърджали, което ще се проведе на 27.06.2024 година от 11:00 часа в административната сграда на дружеството.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                                                                 /С.Байрам/

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/