A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Покана: Редовно заседание на Общински съвет – Ардино 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

 

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 14.05.2024 г./вторник/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Отчет за дейността на общински съвет – Ардино през 2023 година.
 2. Приемане на бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
 3. Тронсформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.53, т.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 20224 година в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.
 4. Необходимост от подкрепа капацитета на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ във връзка с изпълнение и отчитане на проектно предложение BG06RDNP001-19.607-0011„Мост на културното наследство на МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе и МИГ Ардино- Джебел“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020г.  по Административен договор №РД 50-268 от 30.11.2023г.– временно предоставяне на оборотни средства
 5. Приемане на решение за предоставяне на имот за реализация на инвестиционен проект: „Кабинков лифт за транспортен и туристически достъп от землище на с.Стар Читак до късноантична и средновековна крепост при устието на река Боровица в землището на с.Дойранци, община Ардино, област Кърджали с консервация, реставрация, адаптация и социализация на културно археологическа ценност с охранителна зона, с изграждане на техническа и туристическа инфраструктура, обществени обслужващи дейности, път, улица и паркинг.
 6. Отдаване под наем на общинско нежилищно помещение, част от имот частна общинска собственост, находящо се на Общинска автогара – Ардино.
 7. Отдаване под наем на терени общинска собственост.
 8. Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на граждани с признато право на собственост.
 9. Включване в годишната програма за управление и разпореждане с имоти за 2024 година на имот частна общинска собственост и откриване на процедура за продажба.
 10. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година и откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ.
 11. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 12. Утвърждаване на структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена и транспортната схема за учебната 2024/2025 година в община Ардино.
 13. Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2023 година.
 14. Приемане на Общинска програма за закрила на детето.
 15. Приемане на решение на Общински съвет - Ардино, относно участие на община Ардино, област Кърджали  в Национално сдружение - Народно щастие ЕИК: 206158030 гр.  София бул. "Георги Сава Раковски" №188

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:      

                                    /С.Байрам/


ПРИЛОЖЕНИE:
Покана


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/