A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

О Б Я В АНа основание чл.20 от Наредба №2 на МТИТС от 15.03.2002 година , във връзка с Решение №449 от 17.10.2018 година на Общински съвет- Ардино и Заповед № 800 от 29.10.2018 година на Кмета на Община Ардино.

О Б Я В Я В А

На 14.12.2018 година /петък/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация-Ардино, конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърденrте Републиканска и Областна транспортни схеми, както следва:

I.Републиканска транспортна схема
1. Ардино – Баните 08.00 -12.00 часа

II. Областна транспортна схема:

1. Кърджали – Ардино 07.00 – 14.30 часа
2. Кърджали – Ардино 19.00 - 15.00 часаКандидатите за участие в конкурса следва да внесат гаранция за участие в размер на 100.00 лв. до 16.00 часа на 13.12.2018 год.
Тръжната документация се закупува в стая №6 срещу 100.00 лв., платими в касата на общината, в срок 13.12.2018 год.
Заявление за участие,което е част от тръжната документация,със съответните предложения към него, се внася в деловодството, в срок до 16.00 часа на 13.12.2018 година.
При липса на кандидати или при заявен отказ на спечелилия конкурса, повторен конкурс ще се проведе при условията на чл.23, ал.2 Наредба №2 на МТИТС от 15.03.2002 година.
Допълнителна информация за конкурса може да се получи на адрес: Община Ардино, ул.”Бели брези”№31 етаж-II,стая №6 ,тел.03651 40-40 вътр.33, отдел ”Стопанска и икономическа политика”, www.ardino.bg
РЕСМИ МУРАД
Кмет на Община Ардино


ПРИЛОЖЕНИE:
О Б Я В А


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/