A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обявление № 52     Община Ардино, съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 27 от 16.01.2023 год. на Кмета на община Ардино за одобряване на проект за ПУП (подробен устройствен план) ПР (план за регулация) с възложител ОБЩИНА АРДИНО  на УПИ (парцел) І (едно), УПИ (парцел) ІІ (две) с кадастрален № 275 (двеста седемдесет и пет), УПИ (парцел) ХV (петнадесет) и УПИ (парцел) ХVІ (шестнадасет) всичките от квартал 60 (шестдесет) по действащия регулационен план на село Жълтуша, община Ардино, одобрен със Заповед № 2361 от 23.11.1971 година.

     С проекта се променят номерата, конфигурациите и площите на гореописаните парцели, както следва:

  • УПИ (парцел) І от квартал 60, става УПИ (парцел)  ХІХ (деветнадесет) от квартал 60 (шестдесет) с площ 644.00 кв.м. (шестстотин четиридесет и четири) квадратни метра;
  • УПИ (парцел) ІІ (две) с кадастрален № 275 (двеста седемдесет и пет) от квартал 60, става УПИ (парцел) ХХ (двадесет) с кадастрален № 558 (петстотин петдесет и осем) от квартал 60 (шестдесет) с площ 721.00 кв.м. (седемстотин двадесет и един) квадратни метра;
  • УПИ (парцел) ХV от квартал 60, става УПИ (парцел) ХVІІІ (осемнадесет) от квартал 60 (шестдесет) с площ 861.00 кв.м. (осемстони шестдесет и един) квадратни метра;
  • УПИ (парцел) ХVІ от квартал 60, става УПИ (парцел) ХVІІ (седемнадесет) от квартал 60 (шестдесет) с площ 958.00 кв.м. (деветстотин петдесет и осем) квадратни метра;

 

          Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс (АПК).

 

ОБЩИНА АРДИНО

Дата на обявяването 18.01.2023 г.

 

 

Връчил …………………………………………………….…………………… /……………./

 

 

Получил ………………………………………………………..…………….. /………………/

 

Дата на получаване: ………………………


ПРИЛОЖЕНИE:
Обявление №52


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/