A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - АрдиноНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 30.01.2023 г. /понеделник/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Представяне на годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община Ардино за мандат 2019 – 2023 година.
 2. Кандидатстване на община Ардино с проектно предложение по мярка М02-„Подобряване на социалната инфраструктура“ по Проект „Красива България“ за 2023 г.
 3. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 4. Приемане на годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 5. Включване в годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с движими веши за 2023 година, общинска собственост и откриване на процедура за продажба.
 6. Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения, частна общинска собственост.
 7. Отдаване под наем общински нежилищни помещения, части от имоти публична общинска собственост.
 8. Отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд през 2023 – 2024 година.
 9. Отдаване под наем на земеделски земи/мери, пасища и ливади/ от Общинския поземлен фонд през 2023 – 24 стопанска година.
 10. Изменение чрез допълнение на Решение № 495 от Протокол № 34 от проведено на 30.12.2022 г. заседание на Общински съвет – Ардино за одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител и сключване на договор за покупко-продажба със собствениците на законно построените сгради върху земя-частна общинска собственост.
 11. Изменение на Решение № 458/18.10.2022 г. на Общински съвет – Ардино.
 12. Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД върху недвижим имот общинска собственост, а именно – поземлен имот с кадастрален номер 6 /шест/, находящ се в у2рбанизираната територия на село Брезен, махала „Босилково“ в община Ардино.
 13. Участие в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали“ на обособената територия обслужвана от В и К ООД гр.Кърджали, насрочено за 09.02.2023 г.
 14. Приемане на Програма и Календар за развитието на Физическото възпитание и спорта през 2023 година.
 15. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Ардино.

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Покана


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/