A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 26.06.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2018 година.
2.Даване на съгласие кмета на община Ардино да подпише Запис на заповед за стойност на аванса в размер на 29 512.84 лв., по проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа”, договор BG05M9ОР001-2.040 – 019 – С01 по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
3.Приемане на Общинска стратегия на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ардино.
4.Приемане на становище за образувана преписка по молба на Сабри Хаджиали от с.Бял Извор до Президента на Република България.
5.Промяна в режима на собственост на общински недвижим имот от частна в публична собственост, намиращ се в с.Кроячево, общ.Ардино.
6.Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения, общинска собственост.
7.Отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд на община Ардино.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/